Körttifoorumi

Keskustelu => Testialue => Aiheen aloitti: Pirska - 29.07.13 - klo:15:52

Otsikko: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Pirska - 29.07.13 - klo:15:52
Näyttää, että Räsäsen puheen linkki ei välttämättä aukea, joten kopioin tähän hänen puheensa kokonaisuudessaan.

Päivi Räsänen
6.7.2013 Kansanlähetyspäivät, seminaari
Kristittynä maallistuneessa yhteiskunnassa
-kristillinen ihmiskuva haastettuna

Seurakunnat myyvät kirkkoja! Eilisen päivän Iltalehden pääjuttu kertoi
samasta kehityksestä, jota olemme viime vuosina nähneet muissa Euroopan
maissa. Viime kesänä olin juhlapuhujana tilaisuudessa, jossa vihittiin entisen
Konnunsuon keskusvankilan tilat turvapaikanhakijoiden vastaanottokeskuksen
käyttöön. Tilaisuus kosketti minua erityisellä tavalla, sillä olen elänyt
lapsuuteni tuolla kylällä ja juhla järj
estettiin entisessä lapsuudenkodissani.
Vankilan museoitu kirkko oli muuten
entisellään, saarnatuoli ja kirkonpenkit
paikoillaan ja hyvässä maalissa, mutta altta
rilta oli poistettu risti. Poistetun
ristin jälki näkyi muuta pintaa vaaleampana.
Mieleeni nousivat lapsuuteni jumalanpalve
lukset, joissa vangit ja henkilökunta
olivat Jumalan sanan äärellä. Poistettu risti museoidussa kirkossa nosti esiin
ajatuksia niistä varhaisen kristillisen
seurakunnan vahvoista alueista, joissa
nyt kaupunkikuvaa hallitsevat minareetit kirkon tornien sijaan – tai ne
ateistiset valtiot, joissa kirkot on muut
ettu uimahalleiksi tai teattereiksi. Tuo
sama keskitys on nyt menossa Euroopa
ssa ja Suomessa, jossa kirkkojen
käyttöaste laskee ja kirkkoja myydään talousvaikeuksissa.
Reilun kymmenen vuoden sisällä on tapahtunut dramaattinen romahdus
suomalaisten uskossa kristinuskon perusnäkemyksiin. Kirkon
tutkimuskeskuksen tutkimuksen mukaan vuonna 1999 Jeesuksen
ylösnousemukseen uskoi 69 prosenttia suomalaisista, vuonna 2011 enää 36
prosenttia. Vuonna 1999 77 % suomalaisista uskoi, että Jeesus on Jumalan
poika, 2011 41 %. Väitteen ”Jeesus palaa
tuomitsemaan eläviä ja kuolleita
allekirjoitti vuonna 1999 60 % suomalaista, kaksi vuotta sitten 28 %. Nämä
luvut kertovat siitä, että joudumme
yhä enemmän uimaan vastavirtaan. Vaikka
kirkkomme on yhä enemmistökirkko, kristillisen uskon perusopetukset eivät
enää ole enemmistönäkemyksiä.
Kirkoilla ja kristillisillä järjestöillä
on ollut paljon suurempi vaikutus
yhteiskunnan vakauteen, turvallisuuteen ja talouteen kuin usein osataan
ajatella. Lastensuojelu, ihmisarvon ja
ihmisoikeuksien kunnioitus samoin kuin
muu lainsäädäntömme ja sivistyksemme perusta on nojannut vahvasti
kristinuskon mukanaan tuomaan ihmiskuvaan. Rehellisyys, työmoraali ja
esivallan kunnioitus ovat edellytyksenä sille, että saamme verotuloja, joilla
hyvinvointia voidaan ylläpitää. Tasapai
noiset perheet, kestävät avioliitot ja
vastuullinen vanhemmuus ovat edellyt
yksiä lasten ja nuorten kehitykselle.
Tällä hetkellä elämme Suomessa ja Eu
roopassa sellaista historian vaihetta,
jossa paine kristillisen uskon vaikutus
piiristä irrottautumiseen kasvaa.
1

Kun apostoli Paavali toisessa kirjeessään Timoteukselle kuvaa viimeisten
päivien vaikeita aikoja, sanat sopivat
hyvin tähän aikaan. 2. Tim. 3:1-5.
Ihmiset ovat silloin nautintoa eli mielihyvää enemmän kuin Jumalaa
rakastavia, vaikka heissä on jumalisuuden ulkokuori.
Mielihyväkulttuuri normittaa seksuaalietiikkaa ja viihdemaailmaa ja
hedonismin huipennus on huumeriippuvuus, joka lopulta tuhoaa monen
nuoren elämän. Mielihyvästä on tullut aikamme suosituimpia epäjumalia,
jonka eteen ollaan valmiit
uhraamaan jopa oma terveys ja henki. Mielihyvän
asettaminen korkeimmaksi arvoksi ja
elämän tarkoitukseksi ei kuitenkaan
tuota hyvinvointia, vaan suunnattomasti pahoinvointia yhteiskuntaamme.
Hedonismin perusviesti on se, että sinun
pitää kuunnella omia tunteitasi ja
toimia niiden mukaan. Hedonismi on er
ityisen tuhoisa perheiden ja avioliiton
kannalta. Avioliiton asemaa kuvastaa se, että tällä hetkellä jo yli puolet äitien
esikoisista ja 40 % kaikista lapsista syntyy avioliiton ulkopuolella, pääasiassa
avosuhteissa. Kun maassamme solmitaan vuodessa 24 000 avioliittoa, niin
samassa ajassa eroaa 14 000 avioparia.
Lapset ja nuoret ovat yhteiskunnan ar
vojen seurausten tehokkain mittari.
Arvomurroksen myötä olemme niin Suomessa kuin koko Euroopassa
todistamassa tilannetta, jossa ennätyksellisen taloudellisen hyvinvoinnin
keskellä pesii ennen näkemätön henkinen pahoi
nvointi. Lasten psykiatrisen
hoidon tarve, etenkin masentuneisuus on lisääntynyt. Huostaanottoa ja kodin
ulkopuolelle sijoitusta tarvitsevien last
en määrä kasvaa jatkuvasti. Asiantuntija
valiokunnassa totesi nykylapsen hyvinvointia eivät uhkaa niinkään
vanhempien työelämän vaatimukset, v
aan vapaa-ajan hedonistiset valinnat.
Lutherin terävät sanat osuvat myös mei
dän ajallemme: "Mitä hyötyä olisi siitä,
että omistaisimme ja tekisimme ka
iken muun ja olisimme kuin pelkkiä
pyhimyksiä, jos jättäisimme suorittama
tta sen, minkä vuoksi pääasiallisesti
elämme, nimittäin nuorison hoidon? Luulen myös, ettei mikään ulkonainen
synti paina maailmaa Jumalan edessä niin raskaana ja ansaitse niin hirveää
rangaistusta kuin juuri se, jonka teemme jättäessämme lapset vaille
kasvatusta."
Arvojen välistä taistelua käydään hyvin pitkälti kielen avulla, kaappaamalla
käsitteet, esimerkiksi rakkaus, vapaus ta
i tasa-arvo uusiin tulkintoihin. Onko
rakkaus omista mielihaluista luopumista
toisen hyväksi vai omien mielihalujen
noudattamista silloin kun se tarkoittaisi vaikkapa puolison hylkäämistä?
Kristillisen ihmiskuvan perusta
löytyy Raamatun alkulehdiltä,
luomiskertomuksesta. Jumala loi ihmi
sen omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen,
mikä merkitsee jokaisen ihmisen ainutke
rtaista ja jakamatonta ihmisarvoa ja
oikeutta elämään. Siihen perustuu my
ös ihmisen elämän erityinen arvo,
elämän pyhyys, muun luomakunnan keskuudessa. Toiseksi Jumala loi
ihmisen mieheksi ja naiseksi ja asetti
avioliiton, mikä merkitsee perustaa
sivilisaatiolle, yhteiskunnan jatkuvuudelle ja uusiutuvuudelle. Kolmanneksi
luomiskertomus kertoo raadollisesta
todellisuudesta, syntiinlankeemuksesta,
mikä on oleellinen osa Raamatun ihmiskuv
aa. Elämme sellaista aikaa, jossa
2

kaikki nämä kristillisen ihmiskuvan lähtökohdat on kyseenalaistettu, ihmisen
elämän erityinen arvo ja pyhyys, avio
liiton asema naisen ja miehen välisenä
liittona ja synnin todellisuus ihmisen elämässä. Luomiskertomuksen
ihmiskuva ulottuu läpi Raamatun ja av
autuu ristin sanomassa. Jumala antoi
oman Poikansa kuolemaan ristillä puolestamme sen tähden, että olemme
Jumalan kuvina arvokkaita hänen silmissään
ja siksi että olemme syntisiä.
Viidennen, nuorimman lapsemme synnyttyä ja uutta perheenjäsentä koko
perheen kesken ihastellessamme parin vuoden vanha tyttäremme esitti
toiveen, voisinko seuraavaksi synnyttää perheeseemme kissan. Vastasin, että
se ei valitettavasti äidiltä onnistu, jolloin hän kysyi, että voisiko sitten isi
synnyttää kissan.
Tyttö ei taida olla ainoa, jolla ih
miskuva on hämärän peitossa. Raamatun
kuvauksen mukaan ihminen ei ole syntynyt sattumalta, Jumala on luonut
hänet. Muun luomakunnan keskellä juuri ihminen on luotu Jumalan kuvaksi,
ainutkertaisen arvokkaaksi, ja siksi ihmisen elämä on pyhää.
Elämä arvo ja samalla oikeus elämään kyseenalaistetaan useimmiten silloin,
kun ihminen on heikoimmillaan, elämän alku- tai loppupäässä.
Abortti on Suomessa vaiettu tabu, Pandoran lipas, jonka avaamisen
seurauksia pelätään. Aihe koskettaa kuit
enkin paljon laajempaa joukkoa kuin
ajattelemme. Aborttilain säätämises
tä lähtien on tehty yli puoli miljoonaa
aborttia. Tällä hetkellä keskeytetään noin 10 000 raskautta vuodessa eli yli 30
joka päivä. Keskuudessamme on satoja t
uhansia naisia, jotka ovat omassa
kehossaan kokeneet abortin, saman verran isiä, kymmeniä tuhansia
abortteihin osallistuneita terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja satoja lakien
säätämisestä vastuullisia päättäjiä.
Aiheeseen liittyy vastuun siirtelyä, mutta myös vaiettua surua ja syyllisyyttä.
Vastaanotollani 80-vuotias nainen kert
oi riipaisevasti kantaneensa yksin
syyllisyyden taakkaa ja sen raskaita seurauksia nuoruudestaan saakka.
Lääkärit ja hoitajat tietävät, mitä
abortissa tapahtuu ja monet suorittavat
työtään rikki revityllä omalla tunnolla.
Elämän hintaa arvioidaan rahassa,
kun sikiöseulontojen kustannuksia
verrataan vammaisten ihmisten elinkustannuksiin. Löydettyihin sairauksiin ei
ole tarjolla parantavaa hoitoa vaan jo alkaneen elämän lopettaminen. Vaikka
sikiödiagnostiikan yhteydessä ko
rostetaan perheen omaa valintaa,
seulontaohjelman järjestämisellä vies
titään, etteivät vammaiset ole
varauksetta tervetulleita keskuuteemme.
Kun maahamme ajettiin sallivaa aborttila
kia, abortin puolesta argumentoitiin
sikiön olevan vain umpilisäkkeeseen verrattava kudoskappale naisen
ruumiissa. Naiselle tuli saada oikeus päättää oman kehonsa käytöstä.
Hedelmöityksen jälkeen ihmisen kehityksessä ei ole mitään ratkaisevaa
käännekohtaa, jossa sikiön voitaisiin katsoa saavuttaneen ihmisyyden.
Ensimmäiset merkit kehittyvästä keskushermostosta nähdään alkion
kolmannen elinviikon alussa ja viikon kuluttua sydän aloittaa toimintansa, siis
3

kauan ennen aborttirajoja. Seitsemän viikon ikäisen alkion keskushermoston
on todettu lähettävän impulsseja elimistöön. Kahdeksannella viikolla on voitu
rekisteröidä sikiön EEG eli aivosähkökäyrä.
Abortti-ikäinen lapsi ei ole tunnoton kudoskappale, vaan yksilö, joka kykenee
tuntemaan kipua. Eläinsuojelulaki ant
aa paremman suojan lopetettavalle
eläimelle kuin aborttilaki syntymättö
mälle lapselle. Eläimelle ei saa
teurastettaessa tuottaa kipua, mutta aborti
n kivuliaisuudesta ei uskalleta edes
keskustella.
Aborttia puolustetaan sillä, että sikiö
ei ole ihmispersoona, vaikka onkin
hedelmöityksestä lähtien biologinen ihmisyksilö. Persoonan kriteereiksi on
asetettu tietoisuus itsestä, tu
levaisuuden ja menneisyyden tajuaminen ja
kommunikointikyky. Ominaisuudet kuvaavat
ihmislajille ominaisia piirteitä
mutta ovat ihmisyyden ehdoiksi mielival
taisia. Kriteereitä eivät täytä
vastasyntyneet tai muutaman kuukauden ikäiset lapset, eivätkä syvästi
kehitysvammaiset tai dementoituneet aikuiset.
Läntisen Euroopan maista ainoastaan Suomessa ja Ruotsissa
terveydenhuollon henkilöstöllä ei ole lakiin perustuvaa oikeutta kieltäytyä
vakaumuksen perusteella suorittamasta abor
tteja tai laatimasta niihin liittyviä
lausuntoja. On kestämätöntä puolus
taa omantunnon vapauden puutetta sillä,
että näin vaikeutettaisiin aborttioikeuden toteutumista. Missään muussa
maassa näin ei ole käynyt.
Euroopan neuvosto edellytti vuonna 2010, että kaikkien jäsenmaiden tulee
turvata hoitohenkilökunnalle omantunnonvapaus kieltäytyä abortin tai
eutanasian suorittamisesta. Sekä Maa
ilman että Suomen lääkäriliitot ovat
saman vaatimuksen takana.
Kysymys elämän alkamisesta on myös kristillisen ihmiskuvan näkökulmasta
vakava, koska ihmisen elämän pyhyys perustuu siihen, että jokainen ihminen
on luotu Jumalan kuvaksi. Jumalan pojan ihmisyys ei alkanut siitä, kun hän
syntyi Beetlehemin seimeen, vaan siitä, kun hän yhdeksän kuukautta aiemmin
sikisi Marian kohtuun. Jos Jumala katsoi
pienen ihmisalkion riittävän ihmiseksi
tullakseen siihen muotoon, miten me voisimme kyseenalaistaa
syntymättömän lapsen oikeuden elämään?
Sifra ja Pua, kaksi rohkeaa israelilais
ta naista harjoittivat kätilön tointa
Mooseksen syntymän aikoihin Egyptissä
. Egyptin kuningas yritti valjastaa
heidät toteuttamaan suunnitelmaansa su
rmauttaa kaikki israelilaiset
poikalapset. Kätilöt kuitenkin pelkäsivä
t Jumalaa ja jättivät pojatkin eloon.
Abortista ei pidä vaieta, mutta siitä puhuttaessa tarvitaan ennen muuta
kuoleman rajan ylittävää anteeksiant
amisen ja armon sanomaa. Tässä
kristityillä on etuoikeus rohkeasti pitää esillä lain ja evankeliumin sanomaa ja
samalla puolustaa jokaisen Jumalan kuvaksi luodun elämää.
Lähes 80 % suomalaisista on ilmaissut k
annattavansa eutanasialakia. Olisiko
nyt tilausta viidennen käskyn selitykselle? Eu
tanasia ei tarkoita tarpeettomien
hoitojen riisumista vaan potilaan
elämän lopettamista esimerkiksi
4

myrkkyruiskeella.
Saattohoito on kehittyneempää kuin koskaan historiassamme. Kipua ja
ahdistusta voidaan hallita ja kärsivä potilas voidaan tarvittaessa sedatoida,
vaivuttaa uneen. Kuolemaa ei voi tarkastella vain yksilön oman valinnan
näkökulmasta. Kuolema on mitä suurimmassa määrin yhteisöllinen asia.
Itsemurha koskettaa kipeästi kymmenien,
jopa satojen ihmisten elämää.
Sama koskee eutanasiaa, jota puolustetaan sillä perusteella, että ihmisellä
tulisi olla oikeus päättää omasta kuolinhetkestään.
Lääkäriharjoittelussa kohtasin vanhuksen, joka kertoi halvaannuttuaan
masentuneena kyselleensä lääkäriltään: “Mitä hyötyä meistä raihnaisista
vanhuksista kenellekään on? Joutaisimme kuolla pois.“ Hän sai vastauksen: ”
Te suoritatte yhteiskunnan tärkeintä teht
ävää, sillä te opetatte meille, mitä on
lähimmäisen rakkaus.” Ymmärsin vi
estin. Huolenpidosta riippuvat
lähimmäisemme voivat avuttomuudellaan nostaa yhteisöstämme esiin arvot,
jotka lopulta ovat menestyksemme kannalta
avaintekijöitä. Yhteiskunta, joka
rakentuu lähimmäisen rakkauden, ihmisarvon kunnioituksen ja keskinäisen
huolenpidon varaan, kestää vaikeinakin aikoina. Historiakin osoittaa, että
yhteiskunta, joka menettää nämä arvot,
luhistuu – ajatellaanpa vaikka natsien
hallitsemaa Saksaa.
Eutanasialailla viestittäisiin vammaist
en ja sairaiden elämän arvottomuutta.
Hollannissa merkittävin syy eutanasian pyytämiseen ei ole kipu, vaan
yksinäisyys ja riippuvuuden pelko muiden avusta. Kuolemantoive sisältää
usein kysymyksen: ”Olenko jo tarpeeton?” Kyselyyn ei tule vastata
kuolinpiikillä, vaan välittämisellä ja tasokkaalla saattohoidolla.
Eutanasiavaatimukset ovat aikamme arvomurroksen hedelmää. Pinnallinen
mielihyväkulttuuri ajaa ihmiset pakenemaan elämän rajallisuutta kuolemaan.
Jos elämän tarkoitus määrittyy mielihyv
än tavoittelun kautta, sairauden tai
vammaisuuden tuomat rajoitteet näyttävät tuhoavan elämän mielekkyyden
tyystin. Nykyihmisen on vaikea hyväksyä, että heikkous ja kärsimykset
kuuluvat elämään.
"Jos Jumala on kuollut, silloin kaikki on sallittua." Tällä lauseella kirjailija
Dostojevski ilmaisi Jumalasuhteen ja moraalin välisen yhteyden. Todellinen
etiikka, oikean ja väärän erottaminen nousee siitä, että ihminen on teoistaan
vastuullinen itsensä yläpuolella olevan auktoriteetin, Luojansa edessä. Jos
Jumalaa ei ole olemassa, ihminen itse
jää oman moraalinsa mitaksi ja
määrittäjäksi. Etiikasta tulee suhteellista
ja tilannesidonnaista. Kuka voi silloin
lopulta sanoa, onko toisen ihmisen elämän lopettaminen väärin, ajatellaanpa
sitten terrori-iskuja, etnisiä puhdi
stuksia tai raskaudenkeskeytyksiä?
Johdonmukaisimmillaan tässä ajattelussa ihmisellä ei ole sinänsä mitään
moraalista erityisasemaa tai hänen eläm
ällään mitään erityistä arvoa oman
lajinsa perusteella eläinkunnan keskellä. Ihmisen arvo määräytyy lähinnä sen
perusteella, miten laadukasta ja kehittynyttä hänen elämänsä on ja miten
paljon hänellä on arvoa muille ihmisille.
Eläinoikeusaktivistien Raamatussa, ym
päri maailmaa bestsellerinä myydyssä
5

australialaisen Peter Singerin teoksessa
"Oikeutta eläimille" todetaan: "On
olemassa eläimiä, joiden henki on millä
kriteerillä tahansa arvokkaampi kuin
joidenkin ihmisten. Simpanssilla, koiralla tai sialla esimerkiksi on
kehittyneempi tietoisuus itsestään kuin
vaikeasti kehitysvammaisella lapsella
tai erittäin seniiliin tilaan päätyneellä vanhuksella.“ Singer löytää samoista
ajatuksista moraalisen oikeutuksen
vastasyntyneiden vammaisten lasten
surmaamiselle, raskaudenkeskeytykselle ja eutanasialle, vähemmän
arvokkaana pitämänsä ihmiselämän lopettamiselle.
Ihmisen elämä on pyhää ja sen tulee olla koskematonta, koska Jumala on
luonut ihmisen kuvakseen. Maailm
ankaikkeuden Luoja on antanut jokaisen
ihmisen elämälle huikean arvon. Kuk
aan ei ole ansainnut omaa elämäänsä.
Elämä on lahja. Vain Jumalalla, elämän
antajalla, on oikeus ottaa tämä lahja
pois.
Elämän pyhyys avaa syvimmiltään näkymän koko kristinuskon
ydinsanomaan. Sanoma rististä on mieletön, jos ihmisen elämä ei ole pyhä ja
ihmisarvo ehdoton. Jumala ei antanut omaa poikaansa, kalleintaan
kuolemaan sattumanvaraisen kehityksen seurauksena syntyneiden olioiden
vuoksi, vaan ainutkertaisen arvokkaiden,
Jumalan kuvaksi luotujen ihmisten
vuoksi.
Syksyllä eduskunta saa todennäköisesti käsiteltäväkseen kansalaisaloitteen
ns tasa-arvoisesta avioliitosta. Sukupuolineutraalin avioliittolain merkittävin
käytännön seuraus olisi adoptio-oikeuden salliminen samaa sukupuolta
oleville pareille. Elämme merkillistä aikaa, kun ihmiskunnan historian
luonnollisinta asiaa, äitiyttä ja isyyttä, joudutaan puolustamaan ikään kuin se
olisi jonkun uskonnollisen
ääriryhmän keksintö.
Kun eduskunnassa käytiin keskustelua yksinäisten naisten ja naisparien
oikeudesta hedelmöityshoitoihin, miel
eeni jäi hanketta puoltava kysymys: ”
Miksi naisen äitiys pitäisi määritty
ä miehen kautta?” Äitiyden ja isyyden
välinen yhteys on ollut itsestään selvyys, biologinen fakta ihmiskunnan
historian alusta lähtien. Mies ja
nainen ovat toisistaan riippuvia monessa
suhteessa enemmän tai vähemmän, mutta lisääntymisessä tämä riippuvuus
on 100%:sta.
Miehen ja naisen välisestä avioliitosta on tullut poliittisesti epäkorrekti käsite.
Sukupuolinen erityisyys, miehisyys ja naiseus ovat kuitenkin oleellinen osa
kristillistä ihmiskuvaa. Avioliitolla on kristillisessä ihmiskuvassa ainutlaatuinen
asema, se on ainoa ihmisten välinen liitto,
joka on asetettu luomisessa. Tässä
suhteessa läntinen, jälkikristilli
nen maailma elää kristillisen seurakunnan
historiaan suhteutettuna nopeassa arvomurroksessa.
Osallistuin vastavalittuna kansanedusta
jana v. -95 SETA:n (Seksuaalinen
tasavertaisuus) keskustelutilaisuuteen eduskunnassa. Järjestön edustaja
kertoi strategian, jolla yhteiskunnalli
nen sukupuolineutraali avioliitto-ohjelma
pystytään toteuttamaan askel askeleelta. Tavoitteena oli edetä samaa
sukupuolta olevien parisuhteen virallistamisesta hedelmöityshoitojen
hyväksymisen kautta ensin perheensisäiseen ja sitten ulkoiseen adoptioon,
6

jonka jälkeen voidaan toteuttaa sukupuolineutraali avioliitto. Ohjelma on
edennyt suunnitelman mukaan.
Jokaisen askeleen välttämättömyyttä on perusteltu edellisellä. Virallistetun
parisuhdelain puolesta äänestäessään useat kansanedustajat kertoivat
hyväksyvänsä esityksen vain sillä edellytyksellä, että se ei tule koskemaan
lapsia. Naisparien hedelmöityshoito-oikeutta
vaadittiin siksi, että meillä jo on
virallistettuja pareja, jotka toivovat
lasta. Perheen sisäinen adoptio taas
katsottiin välttämättömäksi, koska nai
sparit voivat nyt yhdessä hankkia
hedelmöityshoidoilla lapsen, jolla ei ole juridista isää.
Parisuhdelain, homoadoptiolain ja suk
upuolineutraalin avioliiton perimmäisenä
tavoitteena on vaikuttaa yhteiskunnan asenteisiin, jotta homoseksuaalinen
suuntautuneisuus tunnustettaisiin heteroseksuaalisuuden rinnalle
tasavertaiseksi tavaksi toteuttaa se
ksuaalisuutta. Sillä pyritään poistamaan
ympäristön syyllistävät asenteet ja
homosuhteisiin liittyvä syyllisyys.
Kirkko ei syyllisty syrjintään, jos se uskaltaa käyttää sanaa synti avioliiton
ulkopuolisista sukupuolisuhteista.
Sen sijaan kirkko syyllistyy
homoseksuaalien syrjintään, jos he eivät saa kuulla Jumalan sanan koko
totuutta, joka sisältää niin lain
kuin evankeliumin. Jumala rakastaa
homoseksuaaleja ihmisiä niin paljon, että hän haluaa myös heitä vetää
Sanansa kautta Kristuksen yhteyteen ja osallisiksi evankeliumista. Samalla
seurakunnissa tulisi löytyä enemmän tilaa ja rakkautta niille ihmisille, joiden
kipuna on homoseksuaalinen tunne-elämä tai muu seksuaalinen poikkeavuus.
Keskustelussa on korostettu eroa sosiaalisen ja biologisen sukupuolen (engl.
gender ja sex) – koetun ja juridisen sukupuolen välillä. Sisäistä kokemista
korostamalla on irrottauduttu biologisesta todellisuudesta.
Ihmisen omasta sisäisestä kokemuksesta on tullut todellisuuden mittari tänä
aikana. Ihmisiä neuvotaan seuraamaan om
aa sisäistä kokemusmaailmaansa,
sydämen ääntä. Oikean ja väärän rajoja
vedetään subjektiivisten kokemusten
pohjalta. Ihmisen sisäinen kokemus toim
isi oikean ja väärän mittarina, jos
ihmiskuvastamme unohdettaisiin yksi keskeinen tosiasia – syntiinlankeemus.
Kristilliseen ihmiskuvaan kuuluu oleellisesti se, että ihminen on perin pohjin
langennut. Olemme arvokkaita Jumal
an kuvina, mutta myös pahoja ja
syntisiä. Tämä on kristillisen ihmiskuvan markkinoinnin suurin ongelma.
Ihminen ei halua kuulla tai myöntää olevansa syntinen ja langennut.
Mieleeni tulee prostituutiota käsittelevä paneelikeskustelu muutaman vuoden
takaa kalliolaisessa kapakassa. Olin kutsuttu paikalle ainoana prostituution
vastustajana. Puhetta johti mediapersoona
Wallu Valpio ja muut keskustelijat
olivat laillisen prostituution kannattajia tavalla tai toisella. Paikalla oli paljon
mediaa. Etukäteen ilmoitettu alan ammatt
ilainen, katuprostituoitu ei päässyt
kuitenkaan vankilasta ajoissa lomalle ja
häntä tuurasi pikavauhtia paikalle
kutsuttu kollega Iiris. Kallion kaduilla seksillä leipäänsä parin kymmenen
vuoden ajan tienannut Iiris löi meidät panelistit ja yleisön ällikällä. Hän ei
ryhtynytkään puoltamaan prostituoitujen
oikeuksia ammattiinsa, vaan kertoi
lopettaneensa huoraamisen, jonka hän kert
oi alusta lähtien ymmärtäneensä
7

Jumalan tahdon vastaiseksi. Hän kertoi tu
lleensa uskoon hiljattain ja sanoi:
"Mutta irti prostituutiosta en päässyt
Mooseksen lain vaan Jeesuksen veren
avulla."
Iiris kertoi kyynel silmässä surevansa sitä
, että oli vietellyt monta aviomiestä ja
perheenisää ja tiivisti sanomansa: "Ainoa oikea paikka seksille on avioliitto,
johon mennään neitsyenä ja jossa pysytään uskollisena kuolemaan asti."
Iiriksen puheenvuoro vei paneelin järjestäj
iltä konseptit täysin sekaisin. Tuli
hiljaisuus ja puheenjohtaja Wallu Valpio totesi, että tähän ei voi muuta kuin
sanoa "amen". Kukaan ei oikeastaan enää puolustanut oikeutta
prostituutioon. Iiriksen sanomana tämä
väite, kristillisen avioliittoetiikan
perusteesi oli sata kertaa vakuuttavamp
i kuin minun suussani. Iiris nimittäin
paljasti sen tosiasian, että jokaisen ih
misen omatunto lopulta ja pohjimmiltaan
todistaa kristillisen ihmiskuvan puolesta. Nekin, jotka itse käyttävät tai myyvät
seksipalveluja, tietävät syvimmiltään te
kevänsä väärin, vaikka voivatkin
omantunnon äänen paaduttaa. Ja toisaalta
, vasta ristiltä avautuvasta
evankeliumista, armon sanomasta käsin uskallamme kohdata ja tunnustaa
syntisyytemme.
"Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän teki
meidän tähtemme synniksi, että me
hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi." (2 Kor 5:21) Ristillä
tapahtuneessa autuaassa vaihtokaupassa Kristus otti vastuulleen kaikki
syntimme ja kaiken pahuutemme sekä niiden rangaistuksen, kuoleman.
Samalla hän lahjoitti meille oman synnittömyytensä, pyhyytensä ja
vanhurskautensa, jonka palkk
ana on iankaikkinen elämä.
Sanoma ristiinnaulitusta ja ylösnousseesta Kristuksesta on voima, joka on
kantanut kristikansaa halki vuosisatojen,
vaikeiden aikojen ja vainojen läpi.
Sana rististä on motivoinut monet läht
emään kauas, vaikeisiin ja vaarallisiin
olosuhteisiin viemään evankeliumia eteenpäin. Sana rististä on ollut niin
rakas, että monet ovat olleet
valmiit jopa ennemmin kuolemaan sitä
tunnustaen kuin sen kieltämään. Jos kristillisyys museoidaan niin että risti
poistetaan, tulevaisuuteen kantavaa sanom
aa ei enää ole. Apostoli Paavalin
sanoin: "Puhe rististä on hulluutta niiden
mielestä, jotka joutuvat kadotukseen,
mutta meille, jotka pelastumme, se on Jumalan voima.”
Room. 12:2 apostoli Paavali kehottaa: "Älkääkä mukautuko tämän
maailmanajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta,
tutkiaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä
hyvää, otollista ja täydellistä." On
hyvä tutkia ja tiedostaa, mitkä arvot
ovat kulloisenakin aikana ristiriidassa
Jumalan sanan kanssa, sillä niin helposti menemme vain virran mukana.
Kristillinen seurakunta on kaikkina aikoi
na joutunut elämään ristiriidassa ajan
henkeä vastaan tavalla tai toisella.
Kaikilla meillä on varmasti tullut eteen til
anteita, joissa joudumme miettimään,
rohkenemmeko toimia vastoin yleistä mie
lipidettä tai normia, porukan painetta
tai joskus jopa lakia, jos nämä ovat Jumalan sanan vastaisia. Apostolien
teoissa kerrotaan tilanne, jossa vi
ranomaiset kielsivät apostoleja
saarnaamasta Jeesuksesta. Silloin aposto
li Pietari ja muut apostolit sanoivat:
8

"Enemmän tulee totella Jumalaa kuin
ihmisiä." (Ap.t. 5:29). He jatkoivat
työtään kielloista huolimatta.
Martti Luther selitti huonepostillassa Jeesuksen opetusta siitä, että keisarille
tulee antaa se mikä keisarin on ja Jumala
lle se, mikä Jumalan on: ”Keisari ja
maallinen esivalta on tosin meidän ha
llitsijamme, mutta se ei ole ainoa
herramme; meillä on toinenkin Herra, jo
ka on suurempi, nimittäin Herra
Jumalamme taivaissa. Jos siis jompikum
pi näistä herroista on vihoitettava, jos
on oltava tottelematon joko Jumalalle ta
ikka keisarille, niin on parempi, että
keisari vihastuu tottelemattomuuteemme, ku
in että Jumala meihin vihastuu.
Keisarilla en tässä tarkoita erikoista henkilöä, vaan yleensä kaikkea
esivaltaa.” Näin siis Luther.
Sananlaskujen kirjassa sanotaan: ”Osta tot
uutta, älä myy!”. Tämä kertoo siitä,
että totuudella on yleensä hinta. Totuuden seuraamisesta, totuuden
tunnustamisesta ja puhumisesta joutuu usein maksamaan. Sen sijaan
ihmisellä on kiusaus myydä totuutta, hankkia jotakin etua itselle sillä, että
taipuu suosittuun harhaan tai vääristelee to
tuutta. Mutta Raamattu kehottaa: ”
Osta totuutta, älä myy!”
Martti Luther käsitteli aihetta ”Seuraus usko
sta” osuvin sanoin: ”Jos uskot, niin
puhut. Jos puhut, niin sinun täytyy kärsiä
. Sillä usko, tunnustus ja risti
kuuluvat yhteen ja ovat oikean kristityn osa.”
Sanomisen tila kapenee, jos emme tätä
oikeuttamme käytä. Mitä enemmän
vaikenemme Raamatun opetuksesta kipeis
iin ajankohtaisiin kysymyksiin, sitä
voimakkaampi on torjunta. Jos lumituiskussa
ladulla ei ole riittävästi hiihtäjiä,
umpihankeen hiihtäminen käy raskaaksi. Edellä hiihtäjiä tarvitaan.
Varottaessaan tessalonikalaisia vaikeista ajoista ja eksytyksistä apostoli
Paavali antoi hänelle samassa luvussa kehotuksen: 2Tess 2:15: " Niin
seisokaa siis, veljet, lujina ja pitäkää k
iinni niistä opetuksista, joita olette
oppineet joko meidän puheestamme tai ki
rjeestämme. " Tämä aika haastaa
meidät sitoutumaan Jumalan Sanaan, sen la
in tuomittaviksi ja toisaalta sen
ihanan evankeliumin vapautettaviksi. Er
ityisesti meitä kutsutaan seisomaan
lujina niissä Sanan kohdissa, jotka ovat ristiriidassa ajan hengen kanssa.
Tiedotusvälineissä kerrottiin vankilavirkailijasta, joka oli unohtanut kertoa
vangille tämän saamasta armahduspäätöksestä. Virkailija sai syytteen sen
vuoksi, että vanki joutui viettäm
ään kiven sisällä muutaman ylimääräisen
päivän, vaikka oli jo armahdettu. Miten
paljon merkittävämpi tehtävä jokaisella
Jeesuksen omalla onkaan tavalla tai toisella viedä eteenpäin viestiä siitä, että
synnit on sovitettu, armahduspäätös on tehty! Niin kaukana lähetysmaissa
kuin lähellä naapurissa tai työpaikalla monet elävät syyllisyyden vankeudessa,
vailla evankeliumin vapautta ja iankaikkisen elämän toivoa.
Apostoli Paavali haastaa meidät pitämään esillä evankeliumin sanaa. Hän
jopa rohkenee ottaa esiin vertauksen
pimeässä loistavista tähdistä
puhuessaan elämästämme ”kieroutuneen ja turmeltuneen sukukunnan
keskellä”. Te loistatte siinä kuin tähdet taivaalla, 16 kun pidätte esillä elämän
sanaa” (Fil 2:16) Ei meissä kristityi
ssä itsessämme ole mitään valoa, mutta
9
muuttumaton Jumalan Sana on valo, joka loistaa pimeässä.
Presidentti Kyösti Kallio kehotti raskaalla hetkellä jouluna 1939 suomalaisia:
"Esi-isämme ovat vuosisatojen kuluessa
, sekä ahdingoissa ja vainoissa että
rauhan päivinä ammentaneet Raamatusta
elämää, voimaa ja lohtua.
Nykyhetkenä kansamme tarvitsee Jumalan Sanan uudestiluovaa voimaa.
Omaksukaamme nöyrällä sydämen uskolla sen siunaukset. “Vanhurskaus
kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä”.
Tämä sama haaste on meille, hyvät ystävät, ajankohtainen myös tänään.
Toivotan teille rohkeutta ja viisautta pitää esillä muuttumatonta sanomaa
Jeesuksesta, joka vaikuttaa ja muuttaa niin yksilöiden kuin kokonaisten
yhteisöiden elämää.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 01.08.13 - klo:19:06


Hieno lainaus ja hienoa tekstiä.

Millainenkohan siveyden sipuli ja kuinka raivo raitis tulisi olla, että kelpaisi.

No kyllä ennen kun oli kuri ja inkvisiot, niin asiat oli paremmin, kaikki tää nykyajan hyväksyminen ja ihmisten arvostus ilman vaatimuksia on kyllä erilaista.

Lentäispä kivet vielä.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Pirska - 01.08.13 - klo:20:26

Hieno lainaus ja hienoa tekstiä.

Millainenkohan siveyden sipuli ja kuinka raivo raitis tulisi olla, että kelpaisi.

No kyllä ennen kun oli kuri ja inkvisiot, niin asiat oli paremmin, kaikki tää nykyajan hyväksyminen ja ihmisten arvostus ilman vaatimuksia on kyllä erilaista.

Lentäispä kivet vielä.

Näyttäväthän nuo lentävän.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Benkku - 06.08.13 - klo:10:53

Hieno lainaus ja hienoa tekstiä.

Millainenkohan siveyden sipuli ja kuinka raivo raitis tulisi olla, että kelpaisi.

No kyllä ennen kun oli kuri ja inkvisiot, niin asiat oli paremmin, kaikki tää nykyajan hyväksyminen ja ihmisten arvostus ilman vaatimuksia on kyllä erilaista.

Lentäispä kivet vielä.

Näyttäväthän nuo lentävän.

Pienet on "pojan" kivet.  :icon_cool:
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 23.03.14 - klo:21:26

Piti oikein lukea, että millaista sen textin pitäisi puheissa joidenkin mielestä olla.
Lähinnä siis mielessä on toi Kotimaan kirjoitus myös missä vaaditaan oikeanlaista julistamista.

No nyt luin ton Räsäsen kirjoituksen, joka on myös tällä foorumilla, vaikka on kirjoitettu, että vaan liberaalit kirjoittelee täällä, mutta oliko se sanan ruisleipää ei nykyään puheissa kuule.

Ilmeisesti Päivin saarna on sitten sellaista oikeanlaista?

Ensimmäisenä siis Päivi kauhisteli, kun kirkkoja on muutettu uimahalleiksi ja jopa pakolaiskeskuksiksi.
Ja sen laskee sen syyksi, kun emme ole pitäneet kristillisiä arvoja kuten. Tasapainoinen avioliitto, ihmisarvo, lasten oikeudet, rehellisyys ja työmoraali asioista huolta ja Jeesukseen ei uskovia on tullut niin paljon.

Seuravaksi hän kertoo hedoismin olevan vallalla ja ihmisten nautiskelevan huumeita ja vapaata seksiä harjoittavan.

Sitten hän pahoittelee kun ihmiset tekevät abortteja.
Ja vanhuksista ei pidetä huolta ja ties mitä muuta, kyllä aika pitkä lista on missä ihmiset ovat tekemässä väärin.

No kaiken syynä hänestä on, että olemme irtaantuneet raittiista kristillisestä uskosta.

Taaskaan en saa selvää, että millainen kristillinen julistus sitten pelastaisi tilanteen?
Asioiden esiin vetäminen ja niiden kauhisteluko?

Minusta Päivin asioiden esiintuominen niitä kauhistellen ja ihmisiä niistä varoitteleminen on saanut enempi ihmisiä pois kirkosta, kuin että ne olisivat siellä pysyneet ja kristillistä elämäänsä harjoittaneet messuissa rukoillen ja lapsia siellä kastattaen ja rippikouluun vieden.

En jaksa alkaa ottaa kantaa noihin asioihin. Vapaa seksi, hedoismi ja abortit, vaikka niihin olisi erilaistakin näkökantaa, kuten punttisalilla käynti ja abortti voivat olla joskus ihan vaihtoehto, esim, raiskatulle tai terve sielu terveessä ruumiissa ja jos nyt joku joka ei vaan löydä ja pysty normaaliin suhteeseen ja käy bordellissa.
Kuitenkin, vaikka selittelisi tasa arvoista vai mikä se homoliitto on ja muuta, niin ei se ole mikään vastaus Päivin vuodatukseen.

Päivin mukaan hänen moraalin mukaiseksi kääntyminen ja usko samalla pelastaisi maailman.

No varmaan se tekisi hyvää sitä en kiellä, mutta kun etsin sitä vastausta siihen millainen sen puheen tai saarnan pitäisi olla mihin myös kotimaa lehdessä viitattiin.

Ilmeisesti joku moraali saarna ja kääntyminen Päivin ilmoittamalle Raamatulliselle elämän menolle?

Itse kun en ole moralisti ja näen Päivin paheiksi luettelemat asiat enempi oireiksi, kuin synneiksi, niin kyllä jos mun pitäisi saarnata massoille kuten Päivi, niin puhuisin rakastavasta Jumalasta joka ei tullut tuomitsemaan maailmaa ja moralisoimaan, vaan jokainen voi ihan sellaisenaan tulla armon pöytään ja rukoilla.
En vaatisi moraaliseen parannukseen, vaan uskoisin rukouksen ja armon vaikuttavan tarpeellista muutosta tarpeellisena ajankohtana ja aikana.
Antaisn Jumalan muuttaa tavallaan ja ajallaan, en alkaisi muuttamaan tai pakottamaan ketään muuttumaan.

Kyllähän Paavali esimerkiksi sanoi. Tehkää parannus, mutta ei lisännyt muuta kuin, että uskokaa Jeesukseen.
Jeesuskin painotti, että uskokaa minuun.

Jos Jumalasta tedään joku moraalin ja lain noudattamisen vaatija ennen kuin hänen luo voidaan tulla, niin ei kukaan hänen eteen voisi mennä.

No antaa tulla sellainen oikeanlainen saarna. Olisi kiva tietää millainen sen tulisi olla.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Saukkis - 12.04.14 - klo:20:51
Uusimmassa Kodin kuvalehdessä oli pitkä haastattelu ja henkilöhistoria Päivi Räsäsestä.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 15.04.14 - klo:17:56
Uusimmassa Kodin kuvalehdessä oli pitkä haastattelu ja henkilöhistoria Päivi Räsäsestä.

Siinä sitä onkin psykiatreille purtavaa.

Jos oisin nuori ja fiksu ja teologisessa, niin tekisin tutkielman henkilöstä.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: juhani - 15.04.14 - klo:22:48
PRäsänen meinaan tulee taivaaseen/helvettiin meidän kanssa. Vanhurskaudesta me elämme armon kautta. "Oikeaoppiset" pelastuvat myöskin armon kautta.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Pirska - 16.04.14 - klo:14:14
PRäsänen meinaan tulee taivaaseen/helvettiin meidän kanssa. Vanhurskaudesta me elämme armon kautta. "Oikeaoppiset" pelastuvat myöskin armon kautta.

Juhani on vissiin saanut Jumpulta sisäpiirin tietoa. Onneksi olkoon!
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: juhani - 18.04.14 - klo:07:16
Olen käynyt papinkoulussa kymmenen vuotta. Sieltähän nämä ajatukset tulee.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 18.04.14 - klo:12:15
PRäsänen meinaan tulee taivaaseen/helvettiin meidän kanssa. Vanhurskaudesta me elämme armon kautta. "Oikeaoppiset" pelastuvat myöskin armon kautta.

Toivottavasti paratiisissa on tilaa ja vaikka kalavesiä, niin voin lähteä vaikka kalaan, josko P olisi tulossa milj.km lähelle :)

En tiedä, mutta jokin hänessä saa valtaväestön eroamaan kirkosta ja harjoittamasta hartautta, että mietityttää.

Oikeesti asian ytimeen palatakseni, kyse oli hänen puheestaan, joka kyllä on miettimisen arvoinen, noin ihan, mikä johkin osaa kansaa uppoaa ja miksi?
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: juhani - 21.04.14 - klo:13:57
Jumppu tykkää PRäsäsestä... kumma kyllä.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Saukkis - 21.04.14 - klo:21:01
Iltasanomissa oli "uutinen", että P.R. lukee Raamattua joka päivä. Joku koiranleuka kommentoi kommenteissa, että seuraava suuri uutinen on varmaan, että aurinko nousee joka päivä.

Tästä tuli vain mieleeni ihmetys, että aina on joku ihminen jota haastatellaan ja tehdään juttua joka lehteen, nyt se on Päivi, joskus se oli Susanna Sievinen, joskus joku muu. Miten lehtien toimittajat ovatkin niin yksimielisiä?
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 24.04.14 - klo:20:03
Jumppu tykkää PRäsäsestä... kumma kyllä.

Mäkin tykkään jos on satakilometriä kaukana ja ei puhu.

Oiskohan rouva roolinsa vanki ja ei koskaan päässyt irti siitä ja jotenkin ei vaan tajua, että maailma muuttuu.

En tarkoita, että minusta hänen tulisi muuttaa kantojaan Raamatustaan tai mistään, mutta ehkä asioiden yksipuolinen esittäminen melkein hysteriassa saa nykyaikana erilaisia tuntoja kuin hänen ihanana 50 tai 60 luvullaan.

Tai siis saa muuttaa kantojaan ja näkemyksiään, mutta saa myös pitää. Toivoisin että ei pitäisi.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Pirska - 24.04.14 - klo:21:20
Viisveisaajan kannattaisi käydä Körtti-Baarissa selvittämässä päätään. Jospa se helpottaisi oloa.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: mt - 24.04.14 - klo:21:27
Ministerintoimensa Räsänen on nähtävästi hoitanut asiallisesti.

Mt
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: öppiäinen - 24.04.14 - klo:22:19
Mäkin tykkään jos on satakilometriä kaukana ja ei puhu.

Jaa, minulle kyllä sopisi vaikka tuohon metrin päähän sohvalle istumaan. Ei tarvitsisi tuppisuunakaan pysyä. Mieluusti yhtä jos toistakin kysyisin. Kiinnostavampaahan se niin kuin jos siinä olisi joku jonka puheisiin voisi vain nyökytellä että joo, just niin.

En tiedä, onko Juha Molari (http://fi.wikipedia.org/wiki/Juha_Molari) kenelle tuttu, mutta itse olen hänet yhdessä suppean piirin keskustelutilaisuudessa tavannut, ja vaikka monesta asiasta olenkin eri mieltä niin tapaaminen oli kyllä ihan hyvä, ei mitään riitelyä tms.

 
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: seppos - 24.04.14 - klo:22:40

En tiedä, onko Juha Molari (http://fi.wikipedia.org/wiki/Juha_Molari) kenelle tuttu, mutta itse olen hänet yhdessä suppean piirin keskustelutilaisuudessa tavannut, ja vaikka monesta asiasta olenkin eri mieltä niin tapaaminen oli kyllä ihan hyvä, ei mitään riitelyä tms.

En tunne Molaria, mutta kun Wikipedia kertoo, että hän erosi luterilaisesta kirkosta ja liittyi Venäjän ort. kirkkoon. Muistaakseni tämä ero papinvirasta Suomen kirkossa ei ollut kovinkaan vapaaehtoinen, vaan hänet vapautettiin virasta, jota hän hoiti.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: öppiäinen - 25.04.14 - klo:20:34
^Tuo Wikipedian artikkeli ei ehkä muutenkaan ole täysin neutraali.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: juhani - 26.04.14 - klo:08:29
Juha Molari on minun kurssikaverini... Pohjan srk-talolla me pidimme kymmenisen vuotta sitten SV-seurat ja me puhuimme samoissa seuroissa. Juha vaan kehuen totesi, että körttiläiset eivät puhu olemattomia.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 28.05.14 - klo:18:43
Viisveisaajan kannattaisi käydä Körtti-Baarissa selvittämässä päätään. Jospa se helpottaisi oloa.

Itseni puolesta toivon, että pirskalla ei ole kaulinta, jos joskus jossain näemme :)
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 04.08.14 - klo:19:42
 :)
Rouva Räsänen on kuulemma taas esillä jossain yhteydessä.

Oulussa on joku pappiporukka, joka on kyseenalaistanut kirkon oppeja, kuten kastetta ja muuta.
Nyt ilmeisesti joutuvat sitten kirkon pannaan tai johki. En muista mistä ton uutisen näin, mutta he kertoivat sen kapinansa olevan vastavoimaa Räsäsen tiukalle fundamentalismille :)

Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Riitta-mummi - 04.08.14 - klo:19:49
Taidan jättää jo Päivin jutut kommentoimatta, samoin Pirkko Jalovaaran. Kiitos uudesta "ymmärtämisestä"  kuuluu Paavo Ruotsalaiselle.
Hän kyni viisaasti nämä "kanat" lajitovereineen seurapuheissaan.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 23.08.14 - klo:08:42
Ministerintoimensa Räsänen on nähtävästi hoitanut asiallisesti.

Mt

Oliko toi joukki?
Ainakin multa pääsi naurun pärähdys. :)

Kysyppäs joltain poliisilta vaikka kuinka hyvin on rouva pestinsä hoitanut :)
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Riitta-mummi - 23.08.14 - klo:10:04
Taas ollaan ryhtymässä tuomareiksi:

http://yle.fi/uutiset/kristillisdemokraatit_eivat_soisi_sukupuolensa_korjanneiden_synnyttavan/7426630

Vaaliteemaksi kuin aprillipila.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: seppos - 23.08.14 - klo:20:25
Taas ollaan ryhtymässä tuomareiksi:

http://yle.fi/uutiset/kristillisdemokraatit_eivat_soisi_sukupuolensa_korjanneiden_synnyttavan/7426630

Vaaliteemaksi kuin aprillipila.

Ihmisillä on paha taipumus halveksia ja potkia muita päästäkseen paremmin näkyville.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: öppiäinen - 24.08.14 - klo:12:28
Veikkaanpa, etät enimmät kridet tuossa vain toimivat vakaumuksensa mukaisesti, ilman tarkoitusta halveksia ja potkia. Ja vieläpä pitävät itseään vähintään yhtä halveksunnan arvoisina kuin transsukupuolisia. Se nyt vain on niin, että kaikille ei voi kaikkea sallia, ja tätä soveltanevat myös itseensä, joskin toisissa asioissa.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Riitta-mummi - 24.08.14 - klo:13:22
Menemättä kehenkään henkilökohtaisesti ajattelen lääketiedettä ja sitä mitä hyvää se on ihmisille antanut, ja yhä antaa. Lääkärien ammattitaito ja etiikka on korkeatasoisempaa, ymmärtääkseni, kuin monien muiden ammattilaisten.
Lääketiede on kehittänyt hoitoja tuhansiin sairauksiin, vaikkapa AIDSi iin.  Sekin tuomaroitiin "synnin palkaksi" alkuun. Nyt kun se Afrikassa leviää vinhaa vauhtia, kuten ebola-tartunnatkin, en jaksa tajuta kuinka mennään, kuin kostoksi transsukupuolisuudesta kieltämään lapsensaantimahdollisuuskin heiltä, antamatta mahdollisuuttakaan edes yrittää. Vankilaanko sellaiset pantaisiin ? :091:

Lääkäri, lääkäri, hoida itsesi ! ( osa päivän tekstiä )
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 06.09.14 - klo:19:10

Koska tämä rouva nyt on julkisuudenhenkilö, niin uutisista taasen bongasin hänen viimeisimmän ehdotuksen.

Se oli, jotta niiltä muslimeilta kun on osallistunut ISIS : ksen toimintaan tulisi ottaa pois Suomen kansalaisuus.

Onko tämä sitä kaksinaismoralismia, äh ei taida, kun nää sivistyssanat ei muutenkaan mahdu mun sanastoon, niin toisin eli selitellen.
Jos nyt on joku otettu kansalaiseksi ja tämä alkaa oireilemaan saamastaan kasvatuksesta jota olemme antaneet ja kouluissa opettaneet ja asenteillamme arkielämässä antaneet, niin jos tämä onneton suomalainen ei ole ottanut opiksi, niin tulisiko meidän ottaa häneltä kansalaisuus pois?

Varmaan multakin joutaisi sen ottaa ja onhan mulle kyllä tarjottukkin toista, mutta en ottanut.
Missä se raja menee milloin on sopiva suomalainen ja mikä on se se järjen taso jolloin sen sen saa ottaa pois. Eli jos nyt ei tajuu asioita ja tekeekin erilailla?

En itekkään tykkää että mitenkään oikein nämä nuoret urhot, seikkailijat, aivopestyt tai mitä ovatkin tekevät liittyessään ISIS:kseen, mutta pikkaisen tulee se vanha sananlasku mieleen, että turha sitä enään siinä vaiheessa on pottaa alkaa huutamaan, kun vahinko on jo housuissa.

Jos oisin nuorempi tekisin väitöskirjan rouva Räsäsestä.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: mt - 06.09.14 - klo:20:33
Se oli, jotta niiltä muslimeilta kun on osallistunut ISIS : ksen toimintaan tulisi ottaa pois Suomen kansalaisuus.

Onko tämä sitä kaksinaismoralismia, äh ei taida, kun nää sivistyssanat ei muutenkaan mahdu mun sanastoon, niin toisin eli selitellen.
Jos nyt on joku otettu kansalaiseksi ja tämä alkaa oireilemaan saamastaan kasvatuksesta jota olemme antaneet ja kouluissa opettaneet ja asenteillamme arkielämässä antaneet, niin jos tämä onneton suomalainen ei ole ottanut opiksi, niin tulisiko meidän ottaa häneltä kansalaisuus pois?

Tarkasti ottaen Räsänen puhui vain niistä, joilla on kaksoiskansalaisuus eli siis Suomen kansalaisuuden lisäksi jonkin muun valtion kansalaisuus.

Olen aina suhtautunut kaksoiskansalaisuuteen kriittisesti. Työyhteisössäni Suomessa on ollut monen maan kansalaisia - siis ennen kuin kaksoiskansalaisuus tuli Suomessa mahdolliseksi vuonna 2003 - eikä se ole vaikuttanut kovinkaan hankalalta edes ennen EU-jäsenyyttä. Pitääpä kysäistä yhdeltä Välimeren alueelta olevalta saunakaverilta ja naapurilta, minkä valtioiden kansalaisuus hänellä on.

Mt
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: seppos - 06.09.14 - klo:22:49
Kaksoiskansalaisuus on erittäin hyödyllinen globaalissa maailmassa. Yksi poikani ja hänen poikansa ovat Suomen ja Kandan kansalaisia eivätkä asu kummassakaan niistä ja se maa ei käy sotaa.
Sen sijaan, jos lähtee kolmanteen maahan sotimaan, tulee suomen kansalaisuus panna hyllylle varsinkin, jos se on hankittu eikä syntyperä..
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 10.09.14 - klo:16:30
 :)
Miksi se Suomi kansalaisuus tulisi piiloittaa, josko menee muualle sotimaan.
Jos olisin nuorempi, niin ehkäpä menisin Ukrainaan taistelemaan !!!

Tultiinhan Suomeenkin 1940 luvun sodissa apuun ties mistä ja Israelin sotiin on jostain syystä aina mennyt vapaaehtoisia sotimaan.

Olisi se ikävää, jos nyt ei autettaisi myös vapaaehtoisilla sotilailla Ukrainaa ja josko tilanne pahenisi, niin Suomen joutuessaan kahnauksiin Venäjän kanssa vaikka, niin itkisimme miksi kukaan ei meitä auta.

No en osaa näistä sanoa, mutta näin maalaisjärjellä ajateltuna tulisi miettiä myös isoa kuvaa joskus.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: myyrä - 10.09.14 - klo:17:01
:)
Miksi se Suomi kansalaisuus tulisi piiloittaa, josko menee muualle sotimaan.
Jos olisin nuorempi, niin ehkäpä menisin Ukrainaan taistelemaan !!!

Tultiinhan Suomeenkin 1940 luvun sodissa apuun ties mistä ja Israelin sotiin on jostain syystä aina mennyt vapaaehtoisia sotimaan.

Olisi se ikävää, jos nyt ei autettaisi myös vapaaehtoisilla sotilailla Ukrainaa ja josko tilanne pahenisi, niin Suomen joutuessaan kahnauksiin Venäjän kanssa vaikka, niin itkisimme miksi kukaan ei meitä auta.

No en osaa näistä sanoa, mutta näin maalaisjärjellä ajateltuna tulisi miettiä myös isoa kuvaa joskus.

Ukrainassa tappelee jo molemmilla puolilla joukkoja, jotka eivät ole kenenkään hallittavissa - siis sekä Ukrainan, että separatistien puolella. Voi olla, että nämä juuri rikkovat tulitaukoa.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 10.09.14 - klo:17:32

Niin se taitaa olla, kuten herra myyrä kirjoitti.

Tulitauko voisi olla oikein ja hyvä ...no tietysti se olisi paras, jos se saisi muuhunkin kuin uusien asemien vahvistamiseen ja hyökkäysten suunnitteluun enempi aikaa.

Myyrä nyt kirjoittelee muutenkin, niin viisaita, että tiedä tässä kirjoittaa vastinetta.

Mutta jos ajattelisin, kuin silloin nuorena, kun oli se terrorismi ja kapina kaikkea vastaan aika, jolloin liikuin ääri ihmisten kanssa, joista yksi vihasi tanskankuningatarta ja hänen hoviaan ja toinen ääri vasemmistolainen ja jokunen white pover tuttukin oli, niin jos ajattelen silleen niillä aivoilla, kun oli silloin, niin kyllä joku lopullinen stoppi ainaiselle venäjä pelolle tulisi saada ja itse näkisin, että nyt tulisi laittaa tämä uhka lopullisesti kuriin.

Amerikka en ihannoi, mutta Venäjä on niin kaukana joissain ihmisoikeus asioissa ja vihassa vähemmistöjä kohtaan, että en heidänkään puolelle osaa asettua, mutta jotenkinhan tässä on asetuttuva.

Jos olisin nuori ja radikaali, niin menisin ja provosoisin Venäjän suurlähetyksen eteen jonkiun mielenosoituksen tai tekisin jotain kovempaakin, mutta onneksi olen vanha ja ei tarvi ottaa kantaa muuhun kuin kevyeen musaan. :)
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: myyrä - 10.09.14 - klo:18:35

Mutta jos ajattelisin, kuin silloin nuorena, kun oli se terrorismi ja kapina kaikkea vastaan aika, jolloin liikuin ääri ihmisten kanssa, joista yksi vihasi tanskankuningatarta ja hänen hoviaan ja toinen ääri vasemmistolainen ja jokunen white pover tuttukin oli, niin jos ajattelen silleen niillä aivoilla, kun oli silloin, niin kyllä joku lopullinen stoppi ainaiselle venäjä pelolle tulisi saada ja itse näkisin, että nyt tulisi laittaa tämä uhka lopullisesti kuriin.

Amerikka en ihannoi, mutta Venäjä on niin kaukana joissain ihmisoikeus asioissa ja vihassa vähemmistöjä kohtaan, että en heidänkään puolelle osaa asettua, mutta jotenkinhan tässä on asetuttuva.

Onneksi minulla ei ole Venäjä pelkoa.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 10.09.14 - klo:19:55
 :-\
Totesinko jo, että myyrältä tulee fiksua textiä :)

En tiedä, mutta ihmettelen tätä nykyaikaa.

Silloin kun minä olin nuori, niin Tsekkoslovakiaan, en tiedä miksi nykyään kutsutaan, jossa on praha, jazz klubeja ja hyvää tummaa olutta, niin sinne kun Neuvostoliitto hyökkäsi, niin emme me olleet samanlaisia pelkureita, kuin nýkynuorisuomi.
Me oltiin tehtaan,,, fabrigsvägenillä ja heiteltiin tiiliskiviä sinne lähetystöön.
Ei siitä mikään media uskoltanut, kuten ei nytkään, vaikka mun ajatuksia julkaista, mutta kiviä sinne meni.

Himpen pullamössönuoriso. !!!

Kattokaa nyt isoa kuvaa ja tehkää niinkuin on oikein.
Yksi terroristi olisi poikaa, vaikka en siihen yllytä tän enempää, kun elämän kokemus ja älli on tällä tasolla, mutta ihmetyttää miksi kaikki protestiliikkeet on niin hiljaa ??


Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: myyrä - 10.09.14 - klo:20:15

En tiedä, mutta ihmettelen tätä nykyaikaa.

Silloin kun minä olin nuori, niin Tsekkoslovakiaan, en tiedä miksi nykyään kutsutaan, jossa on praha, jazz klubeja ja hyvää tummaa olutta, niin sinne kun Neuvostoliitto hyökkäsi, niin emme me olleet samanlaisia pelkureita, kuin nýkynuorisuomi.
Me oltiin tehtaan,,, fabrigsvägenillä ja heiteltiin tiiliskiviä sinne lähetystöön.
Ei siitä mikään media uskoltanut, kuten ei nytkään, vaikka mun ajatuksia julkaista, mutta kiviä sinne meni.

Himpen pullamössönuoriso. !!!

Kattokaa nyt isoa kuvaa ja tehkää niinkuin on oikein.
Yksi terroristi olisi poikaa, vaikka en siihen yllytä tän enempää, kun elämän kokemus ja älli on tällä tasolla, mutta ihmetyttää miksi kaikki protestiliikkeet on niin hiljaa ??
Osoittihan mm. Arhinmäki mieltään homojen puolesta Venäjällä oliko viime jääkiekkokisoissa heiluttamalla sateenkaarilippua katsomossa. Mulla on se aukko sivistyksessä, että en ole koskaan osallistunut mielenosoitukseen. Jotenkin olen pitänyt tärkeämpänä muita keinoja vaikuttaa, esim. kaikenmaailman adresseihin olen kova poika laittamaan nimeni. Toisaalta kun ei asu isolla paikkakunnalla niin eihän täällä edes mitään mielenosoituksia olekaan. Voi siihen olla syynä laiskuuskin?

Mutta joo...kyllä 70-luvulla oltiin hanakampia mielenosoituksiin kadulla. Nyt vaan kaikki nuoriso istuu netissä ja urputtaa siellä jos urputtaa. Viihde taitaa nykyään olla kaikki kaikessa, vaikka esim. nuorisotyöttömyys on hälyttävissä lukemissa. Kekkonen olisi jo julistanut hätätilan.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: vn - 10.09.14 - klo:20:21
Tjaah...mielenkiintoista...huomaan olevani ulkona kuin lumiukko...
Ei mitään käsitystä mistä nykyajan nuoriso puhuu ja keskustelee...
Voihan se olla noin kun veljet täällä tarinoi...
Itsekin olin 70-luvulla varsin aktiivinen ja kantaa ottava tyyppi...mutta vanhemmiten vähentynyt moinen.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: öppiäinen - 10.09.14 - klo:21:45
Mutta joo...kyllä 70-luvulla oltiin hanakampia mielenosoituksiin kadulla. Nyt vaan kaikki nuoriso istuu netissä ja urputtaa siellä jos urputtaa. Viihde taitaa nykyään olla kaikki kaikessa, vaikka esim. nuorisotyöttömyys on hälyttävissä lukemissa. Kekkonen olisi jo julistanut hätätilan.

Eihän niitä kadulla mieltään osoittavia kukaan näkisi edes, kun kaikki ohikulkijat vain räpläävät kännyköitään. Nettiurputus on helpompi havaita. Ja ainahan nuoriso on ollut ihan kelvotonta. Se on varmaan meidän entisten nuorten vika lähinnä, ettei nyt ole mitään Kekkosta hätätiloja julistelemaan. No, EVA (=elinkeinoelämän valtuuskunta) koettaa jotain hätätilasta paasata sentään.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 10.09.14 - klo:22:46
No, ei nyt vaivuta epätoivoon.

Jutellaan ja mietittään.

Oli joskus ennen aikojamme, vakavia miehiä seuroissa, kun löivät kättä ja miettivät mitä tulossa on, kuten nytkin.
Sitten alkoi sota, kuten vakavat miehet kättä lyöden uumoilivat.

No itse osaan ainakin kielimiehenä aika monta kieltä 7-12 välillä pyörii osaavana , vaikkakin tyhmänä noin järjen juoksemisen kanssa ajatellen ottaa osaa johonkin nettikeskusteluun,_ miksi nuoriso vaan on erilaista ja ei ota kantaa isoihin asioihin.
Miksi ei esimerkiksi suoratoiminta saa liikkeelle*?

En halua mitään sen isommin agiteerata, mutta pullamössö nuoriso oudoksuttaa kyllä suuresti, kun jokainen yksilö voi vaikutta ja paljon, kuten muslimitkin opetaa :)
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: öppiäinen - 11.09.14 - klo:15:55
^Kuinka niin ei saa liikkeelle?

Tässäkin on aika vieressä yksikin purettavaksi tuomittu hyvärakenteinen vanha puutalo, jonka nuoriso taikka nuoret aikuiset ovat vallanneet, ihan hyvänä pitävät ja järjestävät siellä toimintaa.

Ja onko järjestötoiminta liian epäsuoraa sitten? Niissähän on paljon nuorisoa (paitsi ehkä nuorisoseuroissa).

Ehkä tunnen itse poikkeuksellisen nohevaa nuorisoa, kun minusta nykynuoret ovat fiksumpia kuin nuoriso omaan aikaani.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: vn - 11.09.14 - klo:18:46
Ketjun otsikko ei pysy enää ajatuksessa mukana...
Joten ehkä liittyy esillä olleeseen keskusteluun nuorison aktiivisuus 70-luvulla esim.
urheiluseuratoiminnassa. Nykyisin ei mielestäni sellaista ole, tai on muuttanut muotoaan?
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: öppiäinen - 11.09.14 - klo:21:36
^Olin urheiluseurassa 70-luvulla. No joo, oli siellä muutama aktiivinenkin nuori; siis sellainen muita vähän vanhempi, jotka vetivät jotain ihan pikkunappuloiden ryhmiä. Me muut vain tehtiin perässä mitä käskettiin, ja jotkut kävi välillä salaa tupakalla.

Voi olla, että etenkin kaupungeissa on niin paljon muutakin. Siis urheiluakin; lajivalikoima on runsaampi kuin minun aikaani. Tuossa lähellä on liikuntahalli, jonka ohi kävelen kun menen vähän kauemmas sulkapalloa pelaamaan, ja kyllä siellä iltaisin nuorisoa piisaa.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 12.09.14 - klo:19:11
^Kuinka niin ei saa liikkeelle?

Tässäkin on aika vieressä yksikin purettavaksi tuomittu hyvärakenteinen vanha puutalo, jonka nuoriso taikka nuoret aikuiset ovat vallanneet, ihan hyvänä pitävät ja järjestävät siellä toimintaa.

Ja onko järjestötoiminta liian epäsuoraa sitten? Niissähän on paljon nuorisoa (paitsi ehkä nuorisoseuroissa).

Ehkä tunnen itse poikkeuksellisen nohevaa nuorisoa, kun minusta nykynuoret ovat fiksumpia kuin nuoriso omaan aikaani.

No joo. Toi kuullostaa hienolta :)

Itse aihehan on Rouva Räsäsen puheet ja niistä kumpuavat vastareaktiot.

Sitten tuli tämä, miksi kukaan nuorempi ei reagoi, vaikka siis reagoihan he tavallaan.

Fiksumpiahan he varmastikkin ovat kuin me nuoruudessa, sitä en epäile.

Räsäsen viimeisin puhe siis oli, jotta kaksoiskansalaisuus pois niiltä Suomen nuorilta jotka ovat menneet sotimaan uskontonsa puolesta tai mistä syystä ovatkin menneet.

Kirjoitin, että jos me ollaan epäonnistuttu näille nuorille tuomaan yhteiskunnassamme arvoja ja muuta ja he menevät sotimaan, niin miksi kansalaisuus pois heiltä?
Mehän olemme yhtä syyllisiä, kun emme ole heille osanneet antaa mallia joka olisi rauhaan pyrkivä ilman sotilaallista toimintaa.
Emme ole osanneet tuoda kristillistä uskoa ja arvoja heille.

Olen syyllinen kaikkeen.

Päiviltä nyt tulee sammakoita ja ne on ihan toisellaisesta maailmasta, vaikka samaa kristillistä uskoa tunnustamme.
Kerran pari hänen kanssaan yrittänyt vuoropuhelua, mutta noin kuvaannollisesti juossut karkuun. :)

Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: juhani - 15.09.14 - klo:11:23
Onneksi minulla ei ole Venäjä pelkoa.

minulla on...
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 19.09.14 - klo:18:44
Tjaah...mielenkiintoista...huomaan olevani ulkona kuin lumiukko...
Ei mitään käsitystä mistä nykyajan nuoriso puhuu ja keskustelee...
Voihan se olla noin kun veljet täällä tarinoi...
Itsekin olin 70-luvulla varsin aktiivinen ja kantaa ottava tyyppi...mutta vanhemmiten vähentynyt moinen.


vn 70 luvusta olisi NIIN kiva kuulla enempikin.

Päivi Räsänen, Pirkko Jalovaara, Seppo Juntunen, Leo Meller, kenenkään nimiä mainitsematta, äh tuli jo, niin jotenkin tuntuu, että raha asiat ei ainakaan tunnu pysyvän aisoissa.

Jos olisi samanlaisia puhujia kuin Juhani esimerkiksi, niin hänen kanssaan voisin kääntää Suomen ja Euroopan ylösalaisin.
 Paavon painotukset kaikkia näitä nyky kristillis tai Islam fundamentalismisia painotuksia ja opetuksia vastaan.
Uskoisin, että missä vaan keskustelupöydässä voitaisiin haastaan nämä fundikset, no ehkä en minä, mutta muutama körtti vastaan nämä ääripäät niin kristillisistä Räsäsen porukoista kuin ISIS: ksen porukoista.

Pitäiskö järjestää keskustelu seuratuvalle, josko mt suostuisi ?
no vitsi. :)

Päivi Räsäsen fundamentalismi ilman sydämen ääntä tuntuu yhtä kovalta kuin Islamilaisen valtion iskulauseet.
Kyllä meidän tulisi joku muutos tähän hullunmyllyyn saada.
Äääripäät pöytään ja konseus..
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: vn - 19.09.14 - klo:20:43
Kiitos VV kysymyksestä ja haasteesta...
Olihan se elämä 70-luvulla aikalailla erilaista kuin nykyään...parempia huastajia tästä aiheesta olisi
tietysti moni muu forkalla...esim. R-m ja 1944... :eusa_angel:

Mutta jos sallitaan pieni oma muistelo...
Oikeastaan koko vuosikymmenen ajan mulle tärkeää oli toiminta KD:n edeltäjässä SKL:ssä, siellä toimi
sellaiset veljet kuin Raino Westerholm ja Olavi Majlander. OM kuoli siinä Kuopion lentoturmassa
muiden maanpuolustuskurssilaisten mukana...
Puoluepolitiikka oli aivan kovaa oikeisto-vasemmisto vastakkainasettelua.
Hippiliike oli pinnalla joskus 60/70 vaihteen tietämillä...myös ns. Jeesus-hipit...aika jännää porukkaa...
Maajussien traktorit oli daavidbrauneja...zetoreitakin näki...toki vieläkin kylän raitilla jonossa kyläjuhlissa.
Kaikenlaisia kulkueita ja marsseja lippuineen oli aika usein ja pienilläkin paikkakunnilla....
lähinnä toki vappuna...
Herätysliikkeiden ja kristillisten järjestöjen toiminta??  Ehkä se oli näkyvämpää kuin nykyisin??
Ainakin toki toisenlaista...
Oli kyllä yritystä ja onnistumistakin kristillisten järjestöjen yhteistoiminnassa...muistan ns.
Yhteys-aktiot Tampereella...monena vuonna kävi Dennis Clark (Englannista?) pääpuhujana...
Jouko Neulanen tulkkasi loistavasti...oli kuin yksi ihminen olisi puhunut, kieli vaan vaihteli..

No, tämmöttii lyhyesti...minun muistikuvia...toisilla toisenlaisia... :003:
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: vn - 19.09.14 - klo:20:55
Noh, lisäänpä yhden jutun...
Aloitin työssä käynnin aluksi kesätöissä, muistaakseni 1968 kesällä.
Muistan kun mekaaniset laskukoneet alkoivat väistyä digitaalisten laskinten tieltä...
Puhumattakaan kun tietokoneita alkoi ilmaantua sinne tänne...ja ihmisten piti taipua vaikka
minkälaiseen solmuun että pystyttiin toimimaan tietokoneen sääntöjen ja ehtojen mukaisesti...
....eiks oo niin että 70-luku oli jo kaukana takana kun tietokoneita tehtiin ihmisille sopiviksi...
eikä siis päinvastoin..
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 19.09.14 - klo:20:58
 :)
Suuret kiitokset vn.

Kylläpä teki hyvää lukea rehellistä todellista elämää siltä ajalta.

Neulasen tunsin jotenkin, en tiedä vaikka Jouko vieläkin eläisi, mutta kiehtovaa lukea ton ajan elämästä sinun näkökulmastakin.
Mun seko vuosien kulmasta ollut enempikin täällä.

Kiitos vielä.

Varsinkin toi traktoriralli ja muu oli uutta mulle.
Sulla vn on mitä jakaa meille muille elämäsi kokemuksen kautta, että antaa tulla. :)

Hippiliikkeestä.,. parasliike ikinä, samat muistot, mutta kristillisestä puolueesta KRS tiedät kyllä enempi. Itse oli radikaali ja mun kaverit oli ihan ääri porukoista, terroristeja, anarkisteja ja vapaussorureita. Uskonnollisesti kait katolilaisia suurin osa.
Jokunen tosi kiva muslimi tuttukin oli. Ne oli outoja, kun niin estoisia uskontonsa kanssa, mutta vapaaehtoisia kommuunin rakennusprojekteissa ja hauskoja huumoriltaan,
Kävin sillon Köbenhavenissa nuorena Malm össä.
Osaa paljoa sanoa siitä ajasta, kun olin niin häiriintynyt nuori, vaikkakin jostain syystä mulla on norsun ellein ihan elefantin muisti. :)

Ihan tosi hienoa kun vn kerroit tosta ajasta.
Suuri kiitos :)
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 19.09.14 - klo:21:12
Noh, lisäänpä yhden jutun...
Aloitin työssä käynnin aluksi kesätöissä, muistaakseni 1968 kesällä.
Muistan kun mekaaniset laskukoneet alkoivat väistyä digitaalisten laskinten tieltä...
Puhumattakaan kun tietokoneita alkoi ilmaantua sinne tänne...ja ihmisten piti taipua vaikka
minkälaiseen solmuun että pystyttiin toimimaan tietokoneen sääntöjen ja ehtojen mukaisesti...
....eiks oo niin että 70-luku oli jo kaukana takana kun tietokoneita tehtiin ihmisille sopiviksi...
eikä siis päinvastoin..


No joo, aika kaukana on se aika on, mut ei ne oo vieläkään ihmisille sopivia laitteita.
Faxin jälkeen tai telexin ei oo tullut mitään uutta, tai vielä kauemmas, kun Nikolas Tesla keksi radion ja sähkön aaltojen jakamisen, niin sen jälkeen mitään järkevää ihmisille ei ole keksitty.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: vn - 19.09.14 - klo:21:24
Kiitos  :eusa_angel:

Juu, kyllähän laitteissa aina puutteita on ja ohjelmissa.

Se muutos kyllä on tapahtunut,
70-80 luvulla ainakin, varmaan 90:kin...laitteet uudistui kovalla vauhdilla...muistikuvani mukaan
ohjelmat saman tien, aina uusiin puihin ja muotoihin...noh..toki ohjelmat oli hankalia ja myös niitä
kehitettiin...
Mutta nykyisin paljon on se suuntaus että laitteet uudistuu ja tehostuu...mutta ohjelmat pysyy paljon
enemmän vakioina...vain "pienten askelten" muutoksia että ihmiset pysyy mukana...
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 14.10.14 - klo:17:52
 :)
Pistääköhän Päivi mut vielä putkaan tän osion takia??

Nyt Päivi taas viidesläis tai joku lais tiukkapiposena on laittanut alkoholimainostuksen niin tiukalle, että karhu sanaa ei saa käyttää mainoksissa ja jokunen urheiluseura joilla on tuo sana ovat vaikeuksissa :)

Päivi kyllä taitaa olla viimeinen mohikaani ton moralisminsa kanssa.
Moni lestadiolainenkin kalpenee ton tiukkuuden kanssa.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: mt - 14.10.14 - klo:21:29
:)
Pistääköhän Päivi mut vielä putkaan tän osion takia??

Nyt Päivi taas viidesläis tai joku lais tiukkapiposena on laittanut alkoholimainostuksen niin tiukalle, että karhu sanaa ei saa käyttää mainoksissa ja jokunen urheiluseura joilla on tuo sana ovat vaikeuksissa :)

Päivi kyllä taitaa olla viimeinen mohikaani ton moralisminsa kanssa.
Moni lestadiolainenkin kalpenee ton tiukkuuden kanssa.

Kyllä siinä on ollut toimeliaita naisia ja miehiä muistakin puolueista. Nyt sitten alkaa kaduttaa ja onpa joku (Kopra) todennut jopa, että tuli tehdyksi tyhmä päätös.

Ajattelin ruveta makkarantekijäksi. Ensimmäiset tuotteeni ovat "Jallu-nakki" (vanhan Jallu-ystäväni mukaan) sekä pääasiassa kansainvälisille markkinoille suunnattu "Koski's sausage" (perustuu Kosken pitäjästä peräisin olevaan perinnereseptiin).

Mt
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Pena - 14.10.14 - klo:21:48
Pitääköhän karhulalaisen polkupyöräliikkeen muuttaa nimensä Virranviereksi?
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 14.10.14 - klo:22:39
 :)
Mitäs tyhmää nyt tossa on?

Päivillä hyvä ote.
A niinku alkoholi bannaan vaan ja jne..
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: mt - 14.10.14 - klo:22:53
Pitääköhän karhulalaisen polkupyöräliikkeen muuttaa nimensä Virranviereksi?

No ilman muuta, puhumattakaan tästä:
http://trahteeri.com/

Mt
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 01.11.14 - klo:12:38
 :-\
Päivi on laitttanut kirkon bannaukseen myös Aurajoen, koska on olemassa Aura oluttakin.
Aurajoen nimeksi on muutettava Maitojoki.

No Päivi saa yhä enempi ihmisiä lähtemään kirkosta ja ihmiset ovat alkaneet vastustaa kirkkoa ja vaativat kirkosta omansa näköistä :)

  Itse vastaisin tohon kirkosta näköiseni, että nämä kun haluaa sitä ihmettelevät kirkon painotuksia ei niitä asioita kohtaan jota itse kokee tärkeäksi. Eli jos joku Päivi sanoo jotain mikä on vastoin jota itse koen oikeaksi ja kirkosta siksi lähtee ihmiset pois, niin silloin toivoisin kirkosta itseni näköistä. En tietysti aina, mutta nykyään Päivi on saanut ihmiset niin kauas kaikesta hyvästä ja rakkaudesta ja lähimmäisten ymmärtämisestä, että ymmärrän, että mielummin kirkon tulisi olla minunkin näköinen tai sitten olkoon ilman minua. Pahista!!!

Luulisin, et näin jengi näkee tän kirkkojutun nykyään.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 01.11.14 - klo:12:42

No, fundamentaalitapaukset tietenkin valittavat, että kirkon tulisi olla Jeesuksen näköinen ja me tiedämme millainen Jeesus on ja mitä tahtoo.
Te pahikset ette vaan tajuu näitä syntiluetteloitamme ja siks ootte pihalla.

No ehkä nöin on?
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Pena - 01.11.14 - klo:13:24
"Ihmisen Poika tuli, hän syö ja juo, ja ihmiset sanovat: 'Mikä syömäri ja juomari, publikaanien ja muiden syntisten ystävä!'"
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Riitta-mummi - 04.11.14 - klo:07:46
Päivi Räsänen sai keskustelijat liikkeelle Kotimaa24 sivuilla.

Toivo Loikkasen aloitus on asiallinen. Kirkko on Kristuksen kirkko, ei Päivin vaikka välillä tuntuu että hän pyrkii
oman moraalinsa nojalla ohjailevan niin monia kuin suinkin.

http://www.kotimaa24.fi/paivi-rasanen-kirkko/comment-page-3/#comments
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: öppiäinen - 04.11.14 - klo:13:22
^

"Liity kirkkoon, jos erosit siitä tai jos et ole siinä ollut jäsenenä!", sanoo Loikkanen.

Ja sitten liityttyämme olemme kirkossa sekundakastia me uskosta osattomat. No joo, ei kaikkien työntekijöiden mielestä, mutta keskimääräisen seurakunta-aktiivin.

Tuossa (http://www.kotimaa24.fi/artikkeli/vehvilaisen-eron-taustalla-pitka-harkinta-ja-raskaat-syyt/) lisää keskustelua Räsänen ja erot -aiheesta. Jorma Ojalan kommentin kanssa samoilla linjoilla.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 07.11.14 - klo:18:07
 :)
Näin Joulua odottaessa pieni keventävä Joululaulu :)

Ei iloita saa, ei nauttia saa,
Päivi voi tulla ikkunan taa,.
Hän matkaan jo käy. :)
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 18.11.14 - klo:18:12
 :)
Ois kiva tehä silleen..

Oo hiljaa voi vielä Päivi kuulla.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 28.11.14 - klo:19:41
 :)
Ensin porukka lähti kirkosta Räsäsen takia. Nykyään ne lähtee Mäkisen takia.

Ketähän meitä sinne jää ??

Oikeesti mulla on sellainen tuntu, että tää kaikki kääntyy kirkolle hyväksi ja joku uusi kirkon löytäminen tulee vielä varsinkin nuorisolle.
Kunhan tää murros tästä tasaantuu.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Riitta-mummi - 28.11.14 - klo:19:54
Samoin ajattelen sun kanssasi.  Jos vallanhaluiset uskovaiset lähtevät , köyhät ja pienet sydämet hakeutuvat äitikirkon helmaan.
Jos laitoskirkko heikkenee, pienet lämpöiset  paikallisseurakunnat kasvavat.  :023:
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 29.11.14 - klo:10:10
 :eusa_clap: :eusa_clap:

Hienosti todettu Riitta mummo..

Ja tollainen pienten ihmisten kirkko ois ihan paras :)
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: seppos - 29.11.14 - klo:22:22
En lakkaa ihmettelemästä sitä, miten kirkosta eroaminen voi olla päivän pääuutinen esimerkiksi Hesarissa. Pitäisikö erota Hesarista ja lopettaa tilaus. On niillä julmetun hyvä mediapuoli, kun he saavat joutavat lävitse peräkkäisinä päivinä.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Riitta-mummi - 30.11.14 - klo:07:16
Jos Päivi ei puhu, joku muu, mekin, puhumme. Onko se hän, joka maassamme kirkon hajoittaa. Kovasti on ilmassa se että seuraava eduskunta ei vahvistaisi lakia.  Politiikko  vai  kirkkopolitiikko ?

http://www.ess.fi/uutiset/kotimaa/2014/11/29/sdpn-varapuheenjohtaja-kritisoi-rasasen-puheita?ref=uutiset-section-textlist-latestCurrent-default

p.s.  Yle aamuradiossa kerrottiin jumalanpalveluksista. Lakiehdotuksen jälkeen on muutosta ollut ilmassa.

Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: karjalaisenkyösti - 30.11.14 - klo:08:50
:eusa_clap: :eusa_clap:

Ja tollainen pienten ihmisten kirkko ois ihan paras :)

Minusta näyttää siltä, että nykyään on paljon kannatusta sille, että kirkon pitäisi olla ihmisen näköinen. Ihmisen äänen tulisi kertoa se, millainen kirkon pitäisi olla.

Yritäpä nykyään kertoa näille ihmisille, että kirkon pitäisi olla tai siitä pitäisi tehdä Kristuksen kirkko, niin jos sen julkisesti sanot, niin kuinkahan moni taas eroaisi. Ei ole muotia puhua Kristuksesta ja Hänen sovituksestaan, vaikka juuri Hänessä on kaikki rikkaus ja tiedon aarteet kätkettynä, joista kirkon tulisi ammentaa päivittäin sitä Elämän Leipää.

Ihmisestä näyttää tulleen keskipiste, keskipisteenä on ihmisten ongelmat. Sen pitäisi kuitenkin olla niin, kuten vanhat "körtti-kirkkoisät"  (ainakin Jonas Lagus, mitä ilmeisimmin monet muutkin) ovat opettaneet, että ihmisen ongelmat ovat Jumalan kutsua etsimään Kristukselta kaikkea, mitä jumalisuuteen ja elämään tarvitaan.
1800 luvulla Jonas Lagus antoi ymmärtää, että luulousko ja uskon puute on vallannut maailman.
Tilanne ei ole tänään yhtään parempi tämän asian suhteen kuin silloin Paavo Ruotsalaisen ja kumppaneiden ajoilla. Liekö tilanne jopa paljon huonompi?


Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 02.12.14 - klo:16:05
 :) :)
Mitenköhän osaisi kirjoittaa niin, että karjalaisenkyöstikin sen tajuaisi oikein.

Juuri pienten ihmisten kirkko olisi sellainen jollainen Jeesus kirkon toivoisi olevan.
Hänen opetuksensa jostain korren murtamisesta ja hiljaisista ja heidän keskellään asumisesta on mielessä, mutta kun en ihan kävelevä Raamattu ole niin laita paikkoja.
Jeesus ei ollut sellainen metelöi ja huuda, vaan nöyrien pienten ihmisten Jeesus.

Kyöstikarjalainen kirjoitti jotain, että Lagus, oppi isistäni yksi olisi kirjoittanut, että ongelmien tulisi ajaa Jeesuksen luo.
No tietysti, mutta eikö samalla vaikuttamaan lähimmäisen rakkautta ja tekoja myös reaaliarjessa??

Räsänen ja muut moralistit on jotenkin ohittaneeet ne paikat Raamatun sanomasta, jossa Jeesus rakastaa kaikkia ihmisiä ja hän muuttaa ihmiset jos on tarvetta muuttaa.
Nyt on Räsänen alkanut muuttamaan ja opettajaksi.
Ottanut Jumalan paikan?

Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: öppiäinen - 02.12.14 - klo:18:03
^Jos se on sitä Kristuksen seuraamista sekin, että rupeaa opettajaksi? Esikuvansa mukaan!

Eihän Jeesuskaan kaikkea hyväksynyt. Mekkaloi temppelissa kaataen rahanvaihtajien pöydät, mollasi toisia kyykäärmeen sikiöiksi. Sitä avionrikkojanaista, jonka hengen pelasti, vähän lempeämmin nuhteli, mutta yhtä kaikki kehotti olla enää tekemättä syntiä.

Lainaus käyttäjältä: karjalaisenkyösti
Ihmisestä näyttää tulleen keskipiste, keskipisteenä on ihmisten ongelmat. Sen pitäisi kuitenkin olla niin, kuten vanhat "körtti-kirkkoisät" ovat opettaneet, että ihmisen ongelmat ovat Jumalan kutsua etsimään Kristukselta kaikkea, mitä jumalisuuteen ja elämään tarvitaan.

Eikös myös Matteuksen viimeisen tuomion kuvauksessa juuri ihmiset ole se keskipiste? Ei voi olla niin väärin, jos ihmisten ongelmat ovat keskipiste. Eikä sekään, että niitä ongelmaihmisiä autetaan, sen sijaan etä sanotaan että hakekaa Kristukselta apua.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 02.12.14 - klo:19:04
 :)
Öppis rakas körtti !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: karjalaisenkyösti - 25.12.14 - klo:14:51
Eikös myös Matteuksen viimeisen tuomion kuvauksessa juuri ihmiset ole se keskipiste? Ei voi olla niin väärin, jos ihmisten ongelmat ovat keskipiste. Eikä sekään, että niitä ongelmaihmisiä autetaan,

Ei,
varsinkaan siinä vuohien ja lampaiden tuomiossa eivät ihmiset olleet se pohjimmainen keskipiste. Siinä tuomittiin kumpikin ryhmä sen perusteella, mikä heidän elämänsä keskipiste oli ollut.
Vertauksen keskipisteen voidaan katsoa olleen Kristus. Siinähän vuohet tuomittiin sen perusteella, mitä olivat Kristukselle jättäneet tekemättä ja lampaat tuomittiin sen hyvän perusteella, mitä he olivat Kristukselle tehneet.
Vuohet olivat elämässään keskittyneet ihmiseen, lampaat Kristukseen.
Vuohet toki ihmettelivät tuomiota, koska mitä ilmeisimmin olivat jotkut paljonkin auttaneet lajitovereitaan.

Oli Kristus ihmisen todellinen keskipiste, luulokeskipiste tai ei millainenkaan keskipiste, niin ei kait mikään näistä tiloista voi poistaa sitä tosiseikkaa, että lähimmäisen auttaminen on ihmisen ehdoton velvollisuus.

Mitä tulee ongelmien keskipisteenä pitämiseen, niin hivenen kehittyneempi ajatustapa voisi olla se, että pitää keskipisteenä ongelman ratkaisua ja sitä, että mitä sanottavaa tai ehkä opetettavaa tuolla ongelmalla minulle on.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: öppiäinen - 25.12.14 - klo:16:08
Vuohet olivat elämässään keskittyneet ihmiseen, lampaat Kristukseen.
Vuohet toki ihmettelivät tuomiota, koska mitä ilmeisimmin olivat jotkut paljonkin auttaneet lajitovereitaan.

Näh. Lue tarkemmin. Lampaat eivät todellakaan olleet tarkoituksella keskittyneet Kristukseen, vaan kovasti ihmettelivät, olivatko muka niin tehneet.

Miksi sinusta olisi ilmeistä, että vuohet ovat auttaneet lajitovereitaan? Ainakin olivat jättäneet yhtä jos toistakin tekemättä "yhdelle näistä vähäisimmistä". Ajatteletko, että vuohet ja vähäisimmät ovat eri lajia? Sen sijaan vuohet kyllä kutsuivat Ihmisen Poikaa Herrakseen, mutta niinhan se on että ei jokainen, joka sanoo hänelle "Herra, Herra", pääse taivasten valtakuntaan, vaan vain ne Isän tahdon tekijät.

(Kauheata tämä kristinusko, kun ei noin peruskysymykseen saa Raamatusta selkeää vastausta. Me ollaan Kyöstin kanssa eri linjoilla, ja  uskontunnustuksetkin puhuvat tästä ristiriitaisesti.)

Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 14.01.15 - klo:20:59
 :-\
Rouva Räsäseltä oli kuulemma mennyt facebookki kadoksiin ??

Rouva oli kovasti murheissaan siitä ja tunsi olevansa kuin kädetön.'Kai kun ei päässyt bannaamaan ihmisiä sieltä ?

No onnekseen se jotenkin oudosti nousi taas kuin Lasarus haudasta.

Hyvä muutenhan rouva olisi laittanut poliisit ja kirkon sen sitä etsimään, rouvahan on sen alueiden ministeri..
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 06.02.15 - klo:14:26
Oivoioioi

Rouva Räsänen oli ollut kolarissa.
Toivon pikaista paranemista ja ehkäpä ne rattaat siellä ylhäällä asettuivat paremmin kohdalleen?
Sitä toivoisin.
Eli tuomitseva sointi muuttuisi ihmisrakkaudeksi.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 05.03.15 - klo:18:55
 :)
Onkohan Päiviä pysäytelty tossa kolarissa, kun nykyään lukee kannanottoja, niin ei tuomitseva vaativa sointi..
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 04.06.15 - klo:15:08
 :)
Onkohn Päivistä tulossa körtti?
Aika mukavaksi muuttunut kannoissaan :)

Kolari ja tiputus hallituksesta,
Tehneet Päivi suuresta, Päivi pikkasen pienemmän?
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Riitta-mummi - 04.06.15 - klo:15:21
Huom !  Kaksi kolaria.

Tarkoitatko P.R:n rehellisyyttä kykenemättömyydestä enää läärin ammattia hoitamaan ?
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 04.06.15 - klo:15:46
Huom !  Kaksi kolaria.

Tarkoitatko P.R:n rehellisyyttä kykenemättömyydestä enää läärin ammattia hoitamaan ?

Enmissään tapauksessa vanhan Päivin tyylinen tunteettomasti toimiva matematiikko voi olla ihan paras lääkäri. Hiiteen mikä auttais potilasta kivuissa, käsi poikki vaantyyli parempi lääkäreillä.
Itse jonkun kerran lekurin pakeillaolleena huomannut, että nekun suhtautuu potilaisiin, kuten esineisiin, ku korjata saa parhaan tuloksen.

Päivi lääkäriksi ja pois politiikasta !!!
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: karjalaisenkyösti - 08.06.15 - klo:01:05
Eli tuomitseva sointi muuttuisi ihmisrakkaudeksi.

Tätä ominaisuutta soisi myös 5-veisaajallekin.
Osta Viisikielinen ja ryhdy laulamaan, ehkä sitä kautta pääset asiassa eteenpäin.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 24.10.15 - klo:17:52
Emmä tuomitse, kunhan vaan vitsailen :)
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: öppiäinen - 01.12.15 - klo:12:05
No nyt puhuu Räsänen asiaa: http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1448862874630.html
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Riitta-mummi - 28.02.16 - klo:09:22
Päivi Räsäsestä on media ollut melko hiljaa jonkin aikaa. Kodin Kuvalehden alakerta
mainosti tätä haastattelua samassa jutussa missä Mikael Saaren äidin elämänvaiheista kerrotaan. Juttu on jo vuodelta 2014.

 Googlailin esiin sen Päivi-haastattelun kun otsikko kuului;" Uskoni oli tiukkaa ja ahdistavaa ". Kiinnostuin, että onko se muuttunut. Lue itse jos kiinnostaa.

Yksi väliotsikko kuuluu ; Ansaittu armo !

http://www.kodinkuvalehti.fi/artikkeli/lue/ihmiset/paivi_rasanen_uskoni_oli_ennen_tiukkaa_ja_ahdistavaa

Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Leena - 20.07.16 - klo:22:59
Olen joutunut tässä mietiskelemään PäRän ajattelua ja toimintatapoja.  Lähti liikkeelle kun eräs fb- kaveri, itse pyrkinyt kaveriksi ja vieras minulle, keksi taas jotakin Päivi Räsäsen jutuista. 

Nyt sattui niin että aikanaan kun koetin pontevasti itse huomauttaa tuosta työkyvyttömyyseläke -- mahdollisuus työskennellä jutusta , koska harvalla se on nolla-sata prosenttia muutenkaan. Huomautin Lipposen hallituksen ratkaisusta jolla " työkyky" sidotaan taitettuun elinkustannusindeksiin ja sanoin näin asiaan useasti kantaa ottavana sitä ihan järjettömänä.

Otin siis asiakseni ja Hyssälä sanoi, eikä ole. Huomatessaan että on hän sai kirkumiskohtauksen, ja tämä on totta.  Arhinmäki ei viitsinyt vastata ollenkaan vaikka se olisi ollut oppositiopojalle ihan nami. Päivi luki ja soitti puhelun. Hän sanoi ensin myös ei voi olla, mutta mietti ja jatkoi, hyvä tavaton kuinka siinä on niin käynyt, eihän siinä ole järkeä.  Sen jälkeen avustajansa kanssa yritimme jne. Se siitä.


Mutta tarkoitin sanoa, PäRä kukee postinsa. Hän ajattelee.

Tämä on täällä ihan tuttu juttu oletan, mutta siinä ketjussapa ei saanut puhua ainoaakaan positiivista sanaa. PäRä on paha kelvoton järjetön tolkuton ja kun sanoin että tekipä yhden hyvätyön kun yritti tätä, joku kirjoitti, 1% hyvää 99% pahaa.  Sanoin että saahan noin laskeskella muttei minun sivullani eli tuosta räpsähtää sulku. Siinä lähti läpyttelemään myös se fb-frendi. Eihän hän sanonut sitä... Eikä sitä ei tätä hänhän vaan....  Vastasin ettei kannata viskata lumipalloa alppirinteeltä ja katsella kuinka lumivyöry tuhoaa tienoon ja sanoa, en se minä, sehän oli pelkkä lumipallo.... Hän sitten lähti. Menköön.

......

Mietin kaikenlaista. Päivin esiintymistapaa hiomalla ja äänen narinaa helpottamalla hän ärsyttäisi varmasti vähemmän.

Toivoisin, että hän sittenkin muistaisi että ihmisten ei nykyään tarvitse nähdä kuin PäRä esiintyjäluettelossa, kun he jo kaivavat esille sen eroakirkosta- napin.  Onko hänet kutsuttu julistajaksi?  Jos hän on siitä vakuuttunut, miksi  ei lukenut teologiaa?

Hän puhuu paljon viisastakin.  Ja kaikki se haudataan sellaisten teemojen alle joihin epäilen ihan totta ja oikeesti ihmisten kyllästyneen jo.  Ylipäätään se minoriteetti joka on orientoitunut homoeroottisesti,  on nyt saanut mediaseksikkyyttä, julkisuutta palstatilaa lähetysaikaa kuinka monen vuoden ajan jo kohtuuttomasti verrattuna hyvin useiden erityisryhmien seksuaalisuuteen jos nyt siitä halutaan keskustella.  Vammaisten. Vanhusten. Vaikkamitä!

Nyt toimisi kyllä jokainen viisaasti sanoessaan, ei, me emme tule keskustelemaan, ei, siitä on jo sanottu se, mitä tällä hetkellä tiedetään (ei jokaisella mutta useimmilla  synnynnäinen, mahdollinen geeniperimään mutta varmemmin  äidin keskiraskauden hormonaalisiin tekijöihin liittyvää --- paitsi, että tieteeseen ns " uskominen" pysäyttää uusien tulosten löytämisen.) kyllä, tiedämme kirkoilla olevan tässä sisäistä keskusteltavaa ekumeenistakin työsarkaa, ei, mitään mullistavaa uutta ei ole kuultu. Se sisäinenkin työsarka liittyy useisiin kysymyksiin, jotka ovat suurempia haavoja, koskevat jokaista ja ovat selvittämättä.  Keksikää muuta puhuttavaa. Vaikkei kuinka olisi joka riita  ratkennut sellaistenkin asioiden kanssa nyt vain eletään. Myös PäRä, ajattelen.  No hän miehineen julkaisee taas seksuaalieettisen homokirjan.... Mutta silti. Kun sekään ei ollut uutinen, että Räsäsen pariskunnan mielestä on rakkaudetonta kättää sanomatta homoseksuaalisuutta ainakin toteutettuna synniksi koska semmoisesta joutuu kadotukseen. Voivoivoi!   Mikä siinä oli uutinen?  :icon_eek:  Muistuttaa mäkikotka Nykäsen ja Mervi Tapolan nainisissa-eipäs-nainisissa - uutisointia.  Ihan hölmöä mennä mukaan. 

Toivoisin kyllä ihan totta  Päivin miettivän, onko Jumala tarkoittanut hänet julistajaksi, ja joskus voi puhua ihmisistä Jumalalle ellei ole ihan varma.    Viisauttakin luvataan antaa sitä pyytävälle.  Toivoisin PäRän sättijöiden ajattelevan mikä ärsyttää, kun itse huomasin, se nariseva puhe.

 Ajattelin tulisiko hän laulutunneille.  :icon_wink:   Ja se tukka sen blondaaminen on out kun se on alkuperäväriltäkin pähkinänruskea.  Siinä, ja katsoisin lukisin kuuntelisin alttiimmin.  Sillä sättimisellä toisaalta kaivetaan niitä poteroita syvemmiksi kuin on enää tarpeen. 

Mietin mitähän olisi Kansanlähetyspäivät ja Herätyäjäjuhlat yhdessä, mutta  :repee:  niin, mutta silti.  Tahtoisin yhdet, vaikka minimalistisesti toteutetut.  Suunnittelen jos taas syntymäpäiväseurouna,  mutta tänne mahtuu niin vähän väkeä.

Hänen ahdistavat uskonvuotensa muistuttavat tasan omiani paitsi että elin ne jo lukioikäisenä läpi. 
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Leena - 20.07.16 - klo:23:25
Tiivistäen: 

Tuoretta PäRä- rintamalta:  Ärsyttänyt kirja jossa kertoo miehineen homoseksistä seuraavan kadotustuomion.

Kysymys:  Mikä oli uutta? 

Kysymys itselleni:  Mikä siinä ihmisessä ärsyttää?  Löytyi.

Kysymys kirkkokansalle:  Vaikka PäRästä tehdäänkin julkkisjuttuja välillä tyyliin garderoobini,  olisikohan vaikeneminen mitään.  En todella tarkoita Riitta-mummia, kiitos artikkelista, jotenkin mietin saisiko Päiviä itseään miettimään ja voisiko hälle rukoilla viisautta ja katsoa seuraako mitään.  Minä teen niin ja syksyllä opetan käyttämään ääntänsä.  Olen ehkä harkitsematon mutta voi kun kukaan ei enää menisi millään tavoin mukaan näihin juttuihin. Ellei todelka edusta sitten kirkkoa...  Kuka se olisi, arkkipiispako. Ei enää, koska asiasta on puhuttu tarpeeksi. Nyt on vammaisseksin ja bordellietiikan vuoro.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 21.07.16 - klo:09:21
Itsekkin ihmettelen miksi Päivistä on tehty joku julistaja joka julistaa kirkon ääntä.
Eihän hän edes kuulu kirkkoon, mitä olen ymmärtänyt, voi olla että olen väärässä, useasti olen.

Toisaalta hän on eduskunnassa uskonnollisista asioista vastaava ministeri.
Eli on siis päättämässä kirkon asioista.
Oikeasti minusta jos on eduskunnassa kirkon asioita hoitamassa minusta hänen tulisi arvostaa niitä suuntaviivoja jota kirkossa on, siis ei olla vastaan niitä ja sitä mitä kirkossa julistetaan.

Hän nyt on ainakin saanut kirkosta eroamaan ennätysmäärän ihmisiä.
Erikoista ministeriltä jonka tulisi ajaa kirkon asiaa :)

Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Janina - 21.07.16 - klo:09:40
Räsänenhän taitaa olla nykyään rivikansanedustaja ja KD:ta johtaa Essayah, joka on uskonnoltaan Helluntalainen.

Räsäsestä en ole varma, mutta hänen aviomiehensä oli ainakin Lutter-säätiön pappi, jotka Luterilainen kirkko erotti Ev.Lutin pappeudesta kokonaan.

Samaa sukupuolta olevien avioliittojen lisäksi he vastustavat mm naispappeutta hyvin kärkkäästi.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Riitta-mummi - 21.07.16 - klo:09:58
Päivi Räsänen kuuluu kirkkoon, sen viidesläiseen herätysliikkeeseen E.Lut.Kansanlähetykseen.
Päivin sisäministeriys päättyi toukokuussa 2015 kun hallitus vaihtui.

Niilo Räsänen on Kansanlähetyksen opiston rehtori Hausjärven Ryttylässä. En tiennyt että Niilo olisi ollut Luttersäätiön leivissä.

Tunnen pariskuntaa jonkin verran niiltä ajoilta kun olin KD;n jäsen ja Hämeen piirihallitukseesa.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: vn - 21.07.16 - klo:23:45
Mulla sama tieto Räsäsistä kuin R-m:lla.
Räsäset ovat hiljattain julkaisseet avioliittoa koskevan kirjan.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Janina - 22.07.16 - klo:07:26
Muistan lukeneeni tämän tiedon jostakin, mutta saatan olla erehtynytkin.

Etten puhu vasten parempaa tietoa, niin mun kommentti ei perustunut varmennettuun faktaan.

Itse en pariskuntaa tunne ja näillä näkymin jätän myös tutustumatta.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Leena - 22.07.16 - klo:09:10
Muistan lukeneeni tämän tiedon jostakin, mutta saatan olla erehtynytkin.

Etten puhu vasten parempaa tietoa, niin mun kommentti ei perustunut varmennettuun faktaan.

Itse en pariskuntaa tunne ja näillä näkymin jätän myös tutustumatta.

Et sinä ole erehtynyt.

Päivin muistan opiskeluajoilta koska usein kävelimme yhtä matkaa kotiin, hän asui Ruskeasuolla kuten itsekin asuin. Meillä oli myötänsä sanaharkkaa sen ajan teologian opetuksesta, mutta nyt hän on epäilemättä monesta syystä unohtanut minut. En ole pitänyt yhteyttä ja sukunimetkin ovat vaihtuneet, hän oli silloin Kuvajan Päivi alemmalta kurssilta.

Mediomassa toimi oma raamattupiiri jossa tosin kävin vain kääntymässä.  Kyseessä ei ollut kohdallani yksistään sen kiihkeän evankelikalinen ote;  olin itse irtautunut kaikesta mitä omassa seurakunnassani nuorille opetettiin ja pidin välimatkaa koska oletin tietysti että se on koko kristinuskon sanoma.  Kirkosta eroaminen on monesti ollut viitsimiskysymys enkä ole oikeastaan ollut kovin aktiivinen  etsijä ja kyselijä kuten täällä joku, joita arvostan ihan eri tavoin kuin voin arvostaa itseäni.


Päivi ei juuri tai ollenkaan ole työskennellyt peruskoulutustaan vastaavissa tehtävissä  koska siirtyi Kristillisen liiton aktiiveihin ja siten vaihtoi ammattia.

Tuosta kirjasta luulin nytkin tuon ketjun keskustelun virinneen, mutta eihän siitä todella mitään mainita. Niilo ja Päivi Räsänen yhtä kaikki ovat julkaisseet kansanlähetysläishenkisen ( kustantaja?) seksualieettisen kannanottonsa ( taas jälleen ja kuinkas muuten).

Itse todella päin vastoin tapaisin Päivin nyt vuosikymmenten jälkeen hyvin mielelläni. Olen siinä määrin varma omista ajatuksistani ettei minua enää kiusaannuttaisi sama kuin opiskeluaikoina siinä opiskelija-asuntolan raamattupiirissä, josta oli kyllä sietämätön pakko lähteä.

Erityisesti tänä kesänä ja juurikin  viime viikkoina Päivi pikemmin alkoi tuntua hyökkääjän ja kyylääjän sijasta  sellaisen ajattelun vangilta josta itse pääsin irrottautumaan hyvin nuorena.  Mitäs, vankilassa kasvanut  :003:.   Lähinnä minua kiinnostaa tuo hänen oma vakuuttelunsa sisäisestä vapautumisesta. Niilo Räsänen, Päivin puoliso on Kansanlähetyksen pappi joten perhe on siten "naimisissa" helpon ja yksoikoisen ajattelun kanssa.  Häntä en tunne enkä tavannut koskaan. Päivi avioitui vasta valmistuttuaan, ja muutenkin muutto Mediomasta vieraannutti.

Kyllä luullakseni kutsun heidät vierailulle mikäli sitten ennättävät tulla. Lisäksi olen pahuksen utelias tuon puheäänen suhteen.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Riitta-mummi - 11.09.16 - klo:20:54
IS;ssa on juttu PÄivi Räsäsen avio-onnesta ja tässä yhteydessä jälleen hänen käsityksensä instituutiosta nimeltä avioliitto.

Samaa sukupuolta olevien vihkimistä hän pitää vahingollisena, perusteluna se, että sen jälkeen meillä on  p i r s t o u t u n u t  käsitys avioliitosta.

Onhan meillä jo pirstoutuneita käsityksiä vaikka mistä institutioista. Tämäkö onkin se miksi pitää vastustaa, ettei menetä  h a l l i n n a n  tuntua.

Omana mielipiteenäni kaihdan sanaa vihkiä.

http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-2000001258423.html

Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: juhani - 04.10.16 - klo:09:57
IS;ssa on juttu PÄivi Räsäsen avio-onnesta ja tässä yhteydessä jälleen hänen käsityksensä instituutiosta nimeltä avioliitto.

Samaa sukupuolta olevien vihkimistä hän pitää vahingollisena, perusteluna se, että sen jälkeen meillä on  p i r s t o u t u n u t  käsitys avioliitosta.

Onhan meillä jo pirstoutuneita käsityksiä vaikka mistä institutioista. Tämäkö onkin se miksi pitää vastustaa, ettei menetä  h a l l i n n a n  tuntua.

Omana mielipiteenäni kaihdan sanaa vihkiä.

http://www.iltasanomat.fi/viihde/art-2000001258423.html

Pappina on ongelma - Jos vihin mm. homot avioliittoon siitä tulee erittäin paljon mahdollista tylytystä tuomiokapitulin herroilta. Jos en vihi niin tulee raastuvanoikeuden tuomio syrjinnästä.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Riitta-mummi - 04.10.16 - klo:10:41
Siksi piispa Kallialan ajatus varovaisesti ja hitaasti etenemisestä on viisautta. Kirkkolaiva kääntyy hitaasti mutta varmasti.
Omat mielipiteemme olemme ilmaisseet ajattelun, tutkimisen tai impulsiivisuuden auttamina.
Suomen laki on nyt muuttunut. Siksi pulinat pois.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: juhani - 10.11.16 - klo:09:54
Siksi piispa Kallialan ajatus varovaisesti ja hitaasti etenemisestä on viisautta. Kirkkolaiva kääntyy hitaasti mutta varmasti.
Omat mielipiteemme olemme ilmaisseet ajattelun, tutkimisen tai impulsiivisuuden auttamina.
Suomen laki on nyt muuttunut. Siksi pulinat pois.

1.3.2017 olen vihkimässä tasa-arvoiseen avioliittoon sekä miehiä että naisia. Minä en syrji.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 13.11.16 - klo:12:41
 :-\ :-\
http://www.talouselama.fi/uutiset/paivi-rasanen-haluaa-kiristaa-oluen-verotusta-lakialoite-eduskuntaan-6598933
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: malla - 13.11.16 - klo:18:12
Lisääntyykö "korpikuusen kyyneleet" ja kotipolttoisuus tulevaisuudessa.
Ihan vaan ohimennen tuli mieleen tuon luettuani.
Asiantuntijaksi minusta ei ole, ei profeetaksikaan kylläkään.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Riitta-mummi - 13.11.16 - klo:19:11
Minusta taas ei ole moraalinvartijaksi. Päivi on kai virallinen sellainen maassamme. :003:
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: vn - 13.11.16 - klo:19:15
Pärjäisköhän kansa ilman moraalinvartijoita?
Päivin kaltaisia tarvittaisiin enemmän.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 28.09.17 - klo:01:15
Et sinä ole erehtynyt.

Päivin muistan opiskeluajoilta koska usein kävelimme yhtä matkaa kotiin, hän asui Ruskeasuolla kuten itsekin asuin. Meillä oli myötänsä sanaharkkaa sen ajan teologian opetuksesta, mutta nyt hän on epäilemättä monesta syystä unohtanut minut. En ole pitänyt yhteyttä ja sukunimetkin ovat vaihtuneet, hän oli silloin Kuvajan Päivi alemmalta kurssilta.

Mediomassa toimi oma raamattupiiri jossa tosin kävin vain kääntymässä.  Kyseessä ei ollut kohdallani yksistään sen kiihkeän evankelikalinen ote;  olin itse irtautunut kaikesta mitä omassa seurakunnassani nuorille opetettiin ja pidin välimatkaa koska oletin tietysti että se on koko kristinuskon sanoma.  Kirkosta eroaminen on monesti ollut viitsimiskysymys enkä ole oikeastaan ollut kovin aktiivinen  etsijä ja kyselijä kuten täällä joku, joita arvostan ihan eri tavoin kuin voin arvostaa itseäni.


Päivi ei juuri tai ollenkaan ole työskennellyt peruskoulutustaan vastaavissa tehtävissä  koska siirtyi Kristillisen liiton aktiiveihin ja siten vaihtoi ammattia.

Tuosta kirjasta luulin nytkin tuon ketjun keskustelun virinneen, mutta eihän siitä todella mitään mainita. Niilo ja Päivi Räsänen yhtä kaikki ovat julkaisseet kansanlähetysläishenkisen ( kustantaja?) seksualieettisen kannanottonsa ( taas jälleen ja kuinkas muuten).

Itse todella päin vastoin tapaisin Päivin nyt vuosikymmenten jälkeen hyvin mielelläni. Olen siinä määrin varma omista ajatuksistani ettei minua enää kiusaannuttaisi sama kuin opiskeluaikoina siinä opiskelija-asuntolan raamattupiirissä, josta oli kyllä sietämätön pakko lähteä.

Erityisesti tänä kesänä ja juurikin  viime viikkoina Päivi pikemmin alkoi tuntua hyökkääjän ja kyylääjän sijasta  sellaisen ajattelun vangilta josta itse pääsin irrottautumaan hyvin nuorena.  Mitäs, vankilassa kasvanut  :003:.   Lähinnä minua kiinnostaa tuo hänen oma vakuuttelunsa sisäisestä vapautumisesta. Niilo Räsänen, Päivin puoliso on Kansanlähetyksen pappi joten perhe on siten "naimisissa" helpon ja yksoikoisen ajattelun kanssa.  Häntä en tunne enkä tavannut koskaan. Päivi avioitui vasta valmistuttuaan, ja muutenkin muutto Mediomasta vieraannutti.

Kyllä luullakseni kutsun heidät vierailulle mikäli sitten ennättävät tulla. Lisäksi olen pahuksen utelias tuon puheäänen suhteen.

Hyvin kuvaa sitä miten näen Päivin persoonan ja valitsemansa tien.

Kiva että Leena valitsi toisin, vaikka ilmeisesti jonkunlaista irtiottamisen vaikeutta oli.

Kun on lapsena omaksunut jotkut asiat, niin vaikeata niistä on päästä irti tai yli tai ohi.
Leenalla tuo on onnistunut, mutta Päivi on tiukasti omaa oppiansa jonka nuorena omaksunut hänelle se suotakoon, mutta hankalaa tuollaisen kanssa on mistään erilaisesta käydä dialogia.
Kuulemma pelkää kovasti erilailla uskovia, kuten körttejä ja kenkää tulee heti esimerkiksi facebookkavereille, kun on erimieltä.

Sinänsähän asialla tai henkilöllä ei olisi mitään väliä, mutta kun hän on poliittinenhenkilö jonka sanomiset eivät ole ihan ohi vaan, niin hän sa ehdottomuudellaan ja oikeilla doktriineilla paljon pahaa aikaan.
Kuten siis alkoholipolitiikassa ja kirkossa, josta porukkaa lähtenyt kuin hiiriä ullakolta kissan sinne eksyttyä.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 29.06.18 - klo:21:43
Lisääntyykö "korpikuusen kyyneleet" ja kotipolttoisuus tulevaisuudessa.
Ihan vaan ohimennen tuli mieleen tuon luettuani.
Asiantuntijaksi minusta ei ole, ei profeetaksikaan kylläkään.

Ihananalyyttinen katsomus kyllä ainakin löytyy varustettuna maalaisjärjellä.

Itte kun asuin maalla, niin keittelin kyllä yhden kylähullun kanssa ponua enempikin.
Hän ihmetteli, että Make kun sä voisit ostaa tätä alkosta niin paljon kun jaksetaan kantaa, niin miksi keitellään.?

No siksi kun mua kiinnostaa tää perinne eniten.

Oli kivat kokemukset, mutta sen ju8opon kanssa jäi se hiton metsästys kokematta, kun sitä suunniteltiin, mutta aina meni persuksilleen, kun tää kundi oli liian seko ja en siis minä.
Minä vaan ns, varttihullu, mut on sekin jotain., vaikka ei sitäkään koskaan todettu.
palikkatestin suoritin liian hyvin :)
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 19.07.18 - klo:23:39

Jotenkin tuon rouvan vanhuus päivien jutskista olen huomaavinani, että körttiläisyyteen kallistumaan päin?

Jotenkin vanhuksena osaa jo antaa tilaa meille ei tiukkiksille ja armoa kerjääville, ei fundiksille.

Armon kannattaa, sanotaan joissain piireissä.

Surku piireissä siis, ei suruttomissa.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Leena - 01.09.19 - klo:09:05
Siinä sitä onkin psykiatreille purtavaa.

Jos oisin nuori ja fiksu ja teologisessa, niin tekisin tutkielman henkilöstä.

Oli purtavaa. Huhhuh. Asuttiin samassa asuntolassa ja patikointiin usein yhtä matkaa Meikusta ja joka kerran hän raivostui...   Me riideltiin siitä saako Raamattua yleensä tutkia profaanein metodein.  Tiililä olis kelvannut paremmin ja tunnustuksellinen tutkimus.


Ei Päivi ole suinkaan tyhmä, ja tekee asiapoliitiikkaa myös, ottaa puheluja vastaan, mitä muuten ei moni tee.  Hälle Raamattu ei ole sana Jumalasta, vaan itse Jumala. Ja hän taitaa tosissaan pelätä homojen joutuv an kadotukseen. 

Muuttamutta.  Kierukan hän taitaa hyväksyä ehkäisyksi.

Sitä mietin, romuttuuko luterilaisuus, tai rapautuuko kuten Arffman vähän tuumii. ( Mitä oli luterilaisuus?).   Se ei vie mihkään kristinuskoa, joten en aina ymmärrä vauhkoamista.  Vielähän pikku siivun  pienten kansakuntien tottumuksista. 

Tottta ihmeessä pakolainen ei ole kristitty jos saapuu  islamilaisesta valtiosta. 

Abortteja tehtiin ja tehtäisiin joka tapauksessa.  Tehdään ilotytöiksi myydyille lapsille.  Lapsi ei synny ”tyttönä tai poikana”. Niin toisteli Essayah vaalitenteissä kai jo vastoin parempaa tietoaan.  Se tosin pitää paikkansa että ihminen on semmoinen lisääntyäkseen kaksisukuinen kuten selkärankaiset. Mutta on tässä nähty homoseksuaali siilikin.  No, nehän ei pääse taivaaseen....


Sateenkaaren taa pieni siili taapertaa
Kun on tassu jo uupunut täällä astumaan.
Sateenkaaren maa luomakuntaa odottaa
Läpi kyynelten näkee valoon ihminen.

Sateenkaaren massa elää aina siilin rakkaus,
Sateenkaarimaassa tuska poissa on, on ahdistus
Sateenkaarimaa on lähellä, kun siili rakastaa
Pieni koira, kaikki luotu, ihmiskunta aivan uus.......Minusta maailman synti on syvemmällä,   kuin Päivistä.  Miksi me emme siedä kipua, kärsimystä, ei- toivottua?  Mitä synti on? 
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Leena - 01.09.19 - klo:09:17
Pirskatti, minä olen jo kirjottanu nämä jutut!  Pitäis viitsiä lukee ketju täällä kanssa. Anteeksi nyt.  No homosiili tuli myöhemmin kuvioon.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: öppiäinen - 01.09.19 - klo:16:36
Pirskatti, minä olen jo kirjottanu nämä jutut! 

Mutta kertaushan on opintojen äiti! Tuskin jokainen lukija muistaa, mitä jo olet kirjoittanut. Ja kyllä foorumille sanoja mahtuu (tämän olen kirjoittanut jo ennenkin mutta toisessa yhteydessä). Vaikka sitten kertauksena jo sanottua, mahtuu sellaistakin.

Minulla on tuttava joka on monta kertaa kertonut saman jutun, sen muistan. En kuitenkaan muista, miten se juttu menikään.

(Ennen oli kissoille tarkoitettu monivitamiinivalmiste nimeltä Pirskatti. Sai ostaa eläintarvikeliikkeistä. Sitten se nimettiin uudelleen ja siitä tuli mielikuvituksettomasti Multicat. Siitä tulee mieleen vain se irvailu, miten ennen pantiin mirrit multaan, nyt ne lyödään Suvikultaan. Suvikulta oli margariinia. Ja tämä juttu ei liity asiaan mitenkään, mutta demonstroi sitä, miten foorumille mahtuu sanoja. Mode voi osoittaa väitteeni vääräksi, jos haluaa.)

Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Pena - 01.09.19 - klo:17:20
Foorumilla saa sellainenkin hääriä, jonka väitteet ovat lievästi vääriä, kunhan ei valehtele hirveitä määriä.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: öppiäinen - 01.09.19 - klo:17:35
^No niinpä! Ylläni oli punainen t-paita, kun tuon edellä olevan viestini kirjoitin.  :018:

Eikun hetkinen, luin väärin...  kirjoitit väitteiden vääryydestä, eikä vaatteiden. Liian samannäköiset sanat.

(En muista, en näe lukea oikein, enkä tänä kesänä ole kuullut heinäsirkkoja, eli nyt se vanhuus sitten tuli.)
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: vn - 02.09.19 - klo:15:07
Toivottavasti heinäsirkkoja vielä on, vaikkemme niitä kuule emmekä näe.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: luterilainen - 06.09.19 - klo:13:33
:-\ :-\
http://www.talouselama.fi/uutiset/paivi-rasanen-haluaa-kiristaa-oluen-verotusta-lakialoite-eduskuntaan-6598933
Pääministeri Antti Rinteen (sd) hallitusohjelmaan on kirjattu tavoitteeksi nostaa alkoholiveroja 50 miljoonalla eurolla ja virvoitusjuomaveroja 25 miljoonalla eurolla vuoden 2020 alusta.

Muistaako joku vielä sitä tapausta, jossa Päivi Räsänen (kd) hälytettiin apuun kesken alkoholihaittakeskustelun antamaan ensiapua alkoholimyrkytyksen saaneelle eduskunnan pikkujouluihin, ja kuinka kansanedustaja Teuvo Hakkarainen (ps) kännipäissään suuteli väkisin kansanedustaja Veera Ruohoa (kok)?

Edellisenä eduskunnan pikkujoulukauden aikana kaatokännissä ollut Teuvo Hakkarainen repi Päivi Räsäsen hiuksia ja kieputti häntä päästä. Hakkaraisella oli mukanaan saattaja, koska tämä oli niin humalassa ettei olisi muuten pysynyt jaloillaan. Hyväsydämisenä kristittynä Päivi antoi katuvalle anteeksipyytävälle helluntaiseurakunnasta erotetulle kristitylle uskonveljelle anteeksi.

Lähteet

https://www.hs.fi/talous/art-2000006166744.html

https://www.iltalehti.fi/kotimaa/a/201712182200612971

https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/201712182200614213

https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/is-kaatokannissa-ollut-teuvo-hakkarainen-repi-paivi-rasasen-hiuksia-vuosi-sitten-kylla-se-paanahassa-tuntui/6703058#gs.1bqi0z
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Pena - 06.09.19 - klo:16:34
– Annoin hänelle anteeksi. En ole halunnut tästä senkään takia puhua, Räsänen kommentoi Ilta-Sanomille.

Vaan puhuipa kuitenkin.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: luterilainen - 07.09.19 - klo:11:17
– Annoin hänelle anteeksi. En ole halunnut tästä senkään takia puhua, Räsänen kommentoi Ilta-Sanomille.

Vaan puhuipa kuitenkin.

Teuvo Hakkarainenhan antoi luvan Päiville kertoa kertoa tapahtumista. Päivihän ei ole halunnut kertoa tapauksesta aiemmin.

– Nyt on liikkunut kaikenlaisia huhuja siitä, miten Hakkarainen on ahdistellut seksuaalisesti ja käynyt rintoihin kiinni. Näin ei tapahtunut.

Räsänen kertoo, että hän on keskustellut Hakkaraisen kanssa viime aikoina asiasta. Hakkarainen antoi Räsäsen mukaan luvan kertoa tapahtumista. Tapahtumalle oli myös silminnäkijöitä. He näkivät, miten Hakkarainen kävi vuosi sitten pikkujouluaikaan käsiksi Räsäseen.

Lähde https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005496319.html


Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: luterilainen - 07.09.19 - klo:11:38
Erityisesti tänä kesänä ja juurikin  viime viikkoina Päivi pikemmin alkoi tuntua hyökkääjän ja kyylääjän sijasta  sellaisen ajattelun vangilta josta itse pääsin irrottautumaan hyvin nuorena.  Mitäs, vankilassa kasvanut  :003:.   


Päivi vieraili 31.8. 2019 Joutsenon Konnunsuolla, jonka maisemat ovat hänelle lapsuudesta tuttuja. Päivin isä toimi tuolloin vankilan tilanhoitajana, ja perhe asui Joutsenossa.

–  Antti Rinteen hallituksen on nyt huolella harkittava, millä tavoin kyetään tehokkaasti ja nopeasti poistamaan maasta sellaiset kielteisen päätöksen saaneet, joiden täällä oleskelu muodostaisi uhan suomalaiselle yhteiskunnalle. On kestämätöntä, että joidenkin oleskelu säilössä venyy jopa vuoden mittaiseksi. Toisaalta palautuksissa tulee huolellisesti huomioida ihmisoikeussopimukset ja perustuslaki, jotta ketään ei palauteta tosiasialliseen kuoleman tai vainon vaaraan. Vastaanottokeskukset eivät yksin pysty tätä hoitamaan, myös poliisin ja oikeuslaitoksen resursseja ja osaamista tässä on tehostettava.

Lähde: https://www.imatralainen.fi/artikkeli/796633-joutsenon-vastaanottokeskuksessa-vieraillut-paivi-rasanen-on-kestamatonta-etta
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: 1944 - 07.09.19 - klo:12:35
Olen tykästynyt "luterilaisen" tyyliin kirjoittaa ja esittää lähde samassa yhteydessä.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Pena - 07.09.19 - klo:12:38
Vuosia kestävä vastausten odottaminen vastaanottokeskuksissa on tuhoisaa riippumatta siitä, onko vastaus myönteinen vai kielteinen. Se on tuhoisaa paitsi päätöstä odottavalle myös yhteiskunnalle.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Leena - 28.09.19 - klo:21:14
Olen tykästynyt "luterilaisen" tyyliin kirjoittaa ja esittää lähde samassa yhteydessä.

Minä myös.

Mutta siitä en lainkaan tykästynyt, että tuo minun kommenttini vuodelta 2016 oli siinä edellä, syystä että sillä varmasti olen tarkoittanut viidesläistä kansanlähetysläistä pietismiä. Yritän etsiä koko ketjun.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Leena - 28.09.19 - klo:21:43
Oli niinkin, tässä ketjussa. Melkein olisin toivonut luterilaisen kiinnittävän huomiota kysymykseen, jolla seuraava kommentti sitten päättyy:  minusta maailman synti on syvemmällä kuin Päivin mielestä. Tällä tarkoitin, ettei homoseksistä pidättyminen ole kuin joku ohdakkeen pahus  jonka voi nyhtäistä pois — että muuten on helvetti kuumana. Kun ei edes yritetä. Mielestäni se on syvemmällä kuin me ihan käsitämmekään, ja juuri nyt kai tuhoaa meidät kaikki, oma ahneutemme. 

Samoin, oletin ja nyt sitten tiedän, viidesläisille Raamattu ei ole Jumalan sanaa, vaan läsnäoleva Jumala. Niissä on huikea ero. Mutta luterilaisen näkökulma kiinnostaisi minua.

Arvelen että luterilaiselle Giertzin ” Kalliopohja” on tuttu kirja. Siellä on muuan kohta, joka minua on puhutellut.  Ja sanottakoon, että edelleen pätee että kutsuisin halusta Päivin joskus kylään, mutta luulen ettei hän muista minua enää. Vähän vaikea kiireiltään irrottautua tapaamaan jotakuta joka joskus käveli joo yhtä matkaa kotiin. Päivin kanssa olisi kiva jutella.

................

Kalliopohjan kolmesta tarinasta jossakin kuvataan, kuinka ihminen tahtoo vilpittömin mielin viljellä Herralleen maan, ja onnistuu poistamaan päällimmäiset ohdakkeet, risut ja rikkakasvin. Maaperä on ohutta. Hän tuo lisää multaa, mutta se ei oikein tahdo riittää.  Toinen koettaa kaivaa niin syvälle, että saa varmasti tarpeeksi tilaa juurilleen.

Jokainen ponnistelee tavallaan, tuodaan maata tai valitaan kasveja jotka kestävät ohuessa heikossa maaperässä tai kaivetaan syvälle, ja syvälle yrittäjä löytää ainakin totuuden: Ei ole mitään hyvää maata. Vain kallioperusta, vain kiveä jossa ei voi mitään viljellä.

.....................

Päihdelääketieteen kurssilla opetetaan, väärin tai pahemmin väärin, tai ehkä se on aivan rikos, että käytön lopettavan nistin tie vei sitten ristin alle. Joko hautaan tai ristin juurelle noin muuten. Toisinaan, tai usein, tai nyt minusta väkevästi tuntuu ja minä ajattelen niin, että tässä itse kunkin tie on viemässä hautaan ennen aikaansa mitä se proffakin meinasi, ellei löydy tietä ristin juurelle.  Eli tästä juttelisin Päivin kanssa ja minusta tuntuu että me saattaisinpa toinen toistamme hyvin ymmärtää.


Minulla on toisinaan ikävä, koti-ikävä, siihen sekamelskaan, mihin kuuluivat ne lauluvihkot joita valmistettiin joka kevät ripareja varten, sekaisin Sinistä laulukirjaa, punaisia nuorten veisuja, Siionin kannelta, lestadiolaisen kirjaa, perinteisiä, ties mistä tuotuja.  Jotka käytettiin sitten hajalle vuoden kuluessa.Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: luterilainen - 30.10.21 - klo:14:10
Päivi Räsäsen puhe on kokonaisuudessaan ajankohtainen juuri tänäänkin.  :eusa_pray:
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Thomas McElwain - 30.10.21 - klo:16:26
Päivi Räsäsen puhe on kokonaisuudessaan ajankohtainen juuri tänäänkin.  :eusa_pray:

 :eusa_clap:

On hyvä, että hän on antanut ajateltavaa.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 02.11.21 - klo:18:49
Päivi Räsäsen puhe on kokonaisuudessaan ajankohtainen juuri tänäänkin.  :eusa_pray:

Ei kun sehän on kaikuja muinaisuudesta.

Muutenkin moni asia on mennyt Raamatun ajoista parempaan suuntaan.
Maailmassa on paljon köyhiä, mutta ei nälkään kuolevia kuten mun nuoruuden aikoina.
Ilmastolle tehdään kaikenlaista hyvää, ennen vaan tuhhottiin surutta.
Ihmisten elinikä on noussut rutosti.
YTasa arvoa on tullut.
Muu sukupuolisille annetaan erilailla arvoa ja homoja ei laiteta mielisairaaloihin ja leimata sairaiksi, kuten ennen.

Päivin vihapuhe ottamalla paikkoja Raamatusta ei kuulu nykypäivään, vaikka henkilönä Päivi voi olla mitä rakastettavin ja mukava henkilö.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Viisveisaaja - 02.11.21 - klo:18:52
:eusa_clap:

On hyvä, että hän on antanut ajateltavaa.

Niille jotka ovat osaneet ajatella hän on antanut enempi aihetta närkästymiseen ja väärän kuvan kristillisyydestä sekä saanut ihmisiä eromaan massoittain kirkosta.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Thomas McElwain - 02.11.21 - klo:19:00
Niille jotka ovat osaneet ajatella hän on antanut enempi aihetta närkästymiseen ja väärän kuvan kristillisyydestä sekä saanut ihmisiä eromaan massoittain kirkosta.

Kirkosta eroamista en oikein hyväksy. Sitä on ollut viime vuosina aivan liikaa.
En tiedä, mikä olisi oikea kuva kristillisyydestä. Kristittyjä on kaikenlaisia.
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Pena - 02.11.21 - klo:19:50
Kristittyjä on kaikenlaisia.

Niin totta vie onkin! Tämä ei ole kaikille kristityille valjennut. Niinpä muutamat luulevat edustavansa ainoaa aitoa kristillisyytä. Miten heidän silmänsä saisi ystävällisellä tavalla aukenemaan?
Otsikko: Vs: Päivi Räsäsen puhe kokonaisuudessaan
Kirjoitti: Thomas McElwain - 02.11.21 - klo:20:25
Niin totta vie onkin! Tämä ei ole kaikille kristityille valjennut. Niinpä muutamat luulevat edustavansa ainoaa aitoa kristillisyytä. Miten heidän silmänsä saisi ystävällisellä tavalla aukenemaan?

Empä tiedä!  :icon_lol: